Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ

                                                                      ΠΡΟΣ : OΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συναδέλφισσες/οι
Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ. συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 29-3-2017 με θέματα που αφορούσαν:
1.      Στην εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας της Μαθητείας και στην συνεργασία της Ο.Ε.Λ. με την Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ..
2.      Στις κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή Διευθυντών ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ. και την εξέταση καταγγελιών συναδέλφων για το θέμα.
3.      Στην διαβούλευση του Προεδρείου της Ο.Ε.Λ. με τα Δ.Σ. για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ο.Ε.Λ. που έγινε τον Ιανουάριο του 2017.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος το οποίο είναι μείζονος σημασίας η Ο.Ε.Λ. έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας διοικητικών υπαλλήλων σχετικά με την μεταφορά αρμοδιοτήτων στα ΚΠΑ για την Πρακτική Άσκηση. Έχουμε ενημερώσει ήδη με κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών τα αρμόδια Υπουργεία και τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. και θα συνεχίσουμε τις ενέργειες μας προκειμένου η Μαθητεία των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και η τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., να υλοποιηθούν με αρμονική συνύπαρξη χωρίς επικαλύψεις και ανταγωνισμούς άγονους προς όφελος των μαθητών μας. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων  κ. Μακράκης Γιώργος και αναφέρθηκε στη συνεργασία των δυο Ομοσπονδιών με αφορμή το πλαίσιο ποιότητας της Μαθητείας, αλλά και γενικότερα την επικοινωνία των Δ.Σ. και των Προεδρείων. Βασικός σκοπός είναι η ανάπτυξη δεσμών συναδελφικότητας, αλληλεγγύης στα κοινά προβλήματα που έχουμε στο Οργανισμό και ο προγραμματισμός κοινών ενεργειών -δράσεων για την αντιμετώπιση τους. Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ. ταυτίζεται με το πνεύμα και τις θέσεις αυτές οι οποίες άλλωστε αποτυπώθηκαν ήδη στις δυο κοινές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τις Ομοσπονδίες και έπεται συνέχεια.

Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ. ήταν παρόντα και τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ. σε κάθε περίπτωση θα κάνει ότι είναι δυνατό για να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της διαδικασίας των συνεντεύξεων καθώς και των αντικειμενικών κριτηρίων με προτάσεις του. Το  Προεδρείο της Ο.Ε.Λ. αναφέρθηκε στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 7-3-2017 μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των συνεντεύξεων των συναδέλφων. Η ανακοίνωση περιελάμβανε σημαντικά στοιχεία που αναφέρθηκαν από συναδέλφισσες και συναδέλφους κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Βασικές διαπιστώσεις είναι οι εξής:
·         Για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτίμησης και καταγραφής αντικειμενικών κριτηρίων πλήρως εναρμονισμένο με το αντίστοιχο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου και αποτυπώθηκε από το 1985 στον νόμο 1566.
·         Η διαδικασία των συνεντεύξεων σε γενικές γραμμές είχε πολύ περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά από τα αρνητικά. Με δεδομένο ότι κάθε ανθρώπινη κρίση δεν είναι δυνατό σε απόλυτο βαθμό να είναι ορθή και δίκαιη, είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε αφ ενός το κύρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τις αρμοδιότητες που του παρέχει ο νόμος και αφ  ετέρου να προστατεύσουμε τους συναδέλφους από πιθανά λάθη, παραλείψεις σφάλματα και ενέργειες που προσβάλουν το περί δικαίου κοινό αίσθημα. Στο πλαίσιο αυτό είναι άγνωστο αν υπήρχε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο με τα πεδία εφαρμογής μοριοδότησης όπως περιγράφει ο νόμος 4387/2016 (άρθρο 118) και η εγκύκλιος που εκδόθηκε. Θα ήταν χρήσιμο οι αρμόδιες υπηρεσίες να μας το χορηγήσουν ως έντυπο. Καταγράφηκαν όπως επισημάνθηκε από το Προεδρείο  και στην 1η ανακοίνωση της Ο.Ε.Λ. -κατόπιν αναφορών συναδέλφων- σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες αποκλίσεις βαθμολογιών από το μέσο όρο σε συναδέλφους που εγείρουν ενστάσεις και προκαλούν. Επίσης ερωτήσεις που έγιναν και ήταν εκτός των θεματικών ενοτήτων που προβλέπει ο νόμος. Ακόμη η διαδικασία των ενστάσεων με κριτές και κρινόμενους τα ίδια πρόσωπα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της παράδοσης των βαθμολογιών μετά το πέρας της συνέντευξης δεν τήρησε διαδικασίες εγκυρότητας και αξιοπιστίας που διασφαλίζουν το κύρος της μυστικότητας της ψηφοφορίας. Το Προεδρείο της Ο.Ε.Λ. πρότεινε οι βαθμολογίες των μελών του Υ.Σ. να παραδίδονται την ίδια στιγμή μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης σε σφραγισμένο ειδικό φάκελο που θα παραδίδεται σε εντεταλμένη από  εγκύκλιο επιτροπή και θα αποσφραγίζεται σε τακτική συνεδρία μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων παρουσία όλων των μελών του Υ.Σ..Προκάλεσε έκπληξη η άποψη αιρετού μέλους του Υ.Σ. ότι είναι προτιμότερο να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να κρατά ο ίδιος την βαθμολογία από να την παραδίδει σε ειδική για το λόγο αυτό επιτροπή και ως εκ τούτου να την παραδίδει μέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας! Οι απόψεις αυτές κατά το Προεδρείο της Ο.Ε.Λ. δεν συμβάλουν στην αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας και είναι κατακριτέες. 
·         Σχετικά με τις καταγγελίες που εστάλησαν στην Ο.Ε.Λ. από συναδέλφους και συνδέονται με παιδαγωγικό τίτλο, υποτιθέμενα «πτυχία μαϊμού» και «παράνομες μετατάξεις» και την προκήρυξη της ΕΠΑ.Σ. Υμηττού, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένες συναδέλφισσες και συνάδελφο οφείλουμε να τονίσουμε τα εξής:
-Είναι σε όλους γνωστό ότι σύμφωνα με τον βασικό νόμο λειτουργίας των σχολών Μαθητείας  Ν. 1566/1985 σε όλες τις μορφές που διέτρεξαν τα σχολεία μας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1985 μέχρι τώρα  αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 94: «Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού που αφορούν τους κλάδους, τα προσόντα, την εξέλιξη…». Η διάταξη αυτή παρέμεινε αναλλοίωτη γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο ένταξης μας στην δευτεροβάθμια  εκπαίδευση και ακολουθεί τις μεταβολές στον χρόνο σε σχέση με ότι αφορά τους κλάδους, τα προσόντα, την εξέλιξη. Ειδικότερα όσον αφορά τα προαπαιτούμενα προσόντα, έχουμε πάγια ρύθμιση που από το 1985 δεν έχει μεταβληθεί και αναφερόμαστε στην κατοχή παιδαγωγικού τίτλου για την επιλογή διευθυντών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση(άρθρο 14 ν.1566/1985). Συνεπώς κάτι που ο κλάδος διεκδικούσε και ο νομοθέτης το έλυσε από το 1985 δεν μπορεί να γίνεται τώρα θέμα. Οι παιδαγωγικοί τίτλοι που γίνονται αποδεκτοί περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν την ΑΣΠΑΙΤΕ, συγκεκριμένα πανεπιστημιακά προγράμματα και μεταπτυχιακά. Αιτιάσεις για συναδέλφους ,που δεν έχουν διδακτικό ωράριο και διεκδικούν θέσεις διευθυντών δεν γίνονται αποδεκτές δεδομένου ,ότι οι όλοι μας γνωρίζουμε το έργο αλλά και το διδακτικό ωράριο που στην υπαλληλική τους ζωή έχουν, αλλά το έργο και τις αρμοδιότητες των διευθυντών στις εκπαιδευτικές μονάδες.
Η Ο.Ε.Λ. στις 19-11-2015 με έγγραφο που απέστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες ζήτησε την καταγραφή αναγκών εκπαιδευτικών για ένταξη τους σε παιδαγωγικά τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ με στόχο να πιέσει τη Διοίκηση για τη λειτουργία τμημάτων. Δηλώθηκε συμμετοχή από 30 εκπαιδευτικούς. Επανήλθε στις 9-11-2016 για το ίδιο θέμα με νέο αίτημα προς την Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ.. Η Ο.Ε.Λ. μετά και τη δέσμευση της Διοικήτριας στο 12ο συνέδριο μας επανέφερε το αίτημα στις 15-3-2017 και συνεχίζει να διεκδικεί τη λειτουργία τμημάτων παιδαγωγικής επιμόρφωσης όλων των συναδέλφων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ σε συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ ή με κάθε αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα.
Με αφορμή τις πρόσφατες κρίσεις υπήρξαν έντονες καταγγελίες για την προϋπόθεση παιδαγωγικού τίτλου σπουδών για τη συμμετοχή στην διαδικασία. Αναρωτιόμαστε:
 Τώρα ανακάλυψαν την προϋπόθεση του παιδαγωγικού τίτλου για επιλογή διευθυντών και μετά το πέρας της ανάρτησης των αντικειμενικών κριτηρίων; Εξ όσων γνωρίζουμε στο παρελθόν δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν τμήματα παιδαγωγικής επάρκειας στην ΑΣΠΑΙΤΕ και μεταξύ αυτών και στους καταγγέλλοντες.
- Σχετικά με τα «πτυχία μαϊμού» και τις «παράνομες μετατάξεις» οφείλουν οι καταγγέλλοντες να μην στηρίζουν τις θέσεις τους σε φήμες και συζητήσεις του διαδρόμου «κάποιοι λένε κάτι» ή «κάτι ακούγεται», αλλά σε στοιχεία τεκμηριωμένα. Επίσης οι καταγγέλλοντες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι μετατάξεις έγιναν με βάση ελεγμένα πτυχία και πιστοποιητικά σε κενές οργανικές θέσεις από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα και με δημοσίευση σε ΦΕΚ. Προς τι λοιπόν αυτή η αήθης επίθεση απέναντι στις δυο συναδέλφισσες, που προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα τους καλλιεργώντας σε έδαφος μισαλλοδοξίας που δεν μας αξίζει. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Καταγγέλλουμε με τον πιο έντονο τρόπο τέτοιες επιλογές έκφρασης απόψεων που περιέχουν διχαστικά μηνύματα σε μια εποχή που αν και είμαστε τόσο αριθμητικά  λίγοι δίνουμε μάχες για τον θεσμό της Μαθητείας με επιχειρήματα και αγωνιστικό πνεύμα.
- Όσον αφορά την προκήρυξη της θέσης διευθυντή στην ΕΠΑ.Σ. Υμηττού πληροφορούμε τους συναδέλφους σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Διοίκησης, ότι η συγκεκριμένη ΕΠΑ.Σ. λόγω του μειωμένου αριθμού μαθητών είτε θα απορροφηθεί  με  μεταφορά των μαθητών σε άλλη ΕΠΑ.Σ. και διατήρηση των θέσεων Πρακτικής, είτε θα προκηρυχθεί η θέση διευθυντή. Οι διαδικασίες αυτές θα κλείσουν άμεσα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

            Σχετικά με το 3ο θέμα το Προεδρείο απέστειλε συγκεκριμένες προτάσεις σε όλα τα διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων συλλόγων μας και παραβρέθηκε σε όλες τις συνεδριάσεις των Δ.Σ. ενημερώνοντας και συζητώντας διεξοδικά όλα τα θέματα. Η θεματολογία αφορούσε το πλαίσιο ποιότητας της Μαθητείας και τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας, τις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ., την λειτουργία των ειδικοτήτων, την καταγραφή  αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανά σχολική μονάδα, την αμοιβή των ελέγχων της πρακτικής άσκησης. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και έγιναν βελτιωτικές προτάσεις από πρωτοβάθμιους συλλόγους. Για την οικονομία του χώρου η Ο.Ε.Λ. σύντομα θα εκδώσει ανακοίνωση για όλα τα θέματα.

Συναδέλφισσες/οι
Η Ο.Ε.Λ. επιχειρεί να διαμορφώσει κλίμα ενότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας με όλους τους συναδέλφους και να αγωνιστεί μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του συνεδρίου μας. Οι ενέργειες μας οφείλουν να είναι συντονισμένες με επιχειρήματα και αγωνιστικό πνεύμα. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει διάλογο με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας και με τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. η οποία έχει «ευήκοα ώτα» σε πολλά θέματα μας. Μέσα από την συλλογική μας έκφραση και τους αγώνες μας οφείλουμε  να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα Μαθητείας, να διαφυλάξουμε την προοπτική του και να μην κινδυνολογούμε  με ανυπόστατα σενάρια. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας περνάει μέσα από τη συνέχιση της λειτουργίας του μέχρι το 2022, την επιστροφή δεκάδων συναδέλφων μας που ήταν προς απόλυση όντας δημόσιοι υπάλληλοι, τις μετατάξεις συναδέλφων σε ανώτερους κλάδους που εκκρεμούσαν δεκαετίες που ήδη εφαρμόζονται και παράλληλα με την επικείμενη εφαρμογή του θεσμού των αναπληρωτών στα σχολεία μας. Όλοι οι συνάδελφοι οφείλουν να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση είτε μέσα από τα πρωτοβάθμια συλλογικά μας όργανα είτε απευθείας προς την Ο.Ε.Λ.. Θα επανέλθουμε σύντομα με νέες ανακοινώσεις σχετικά με τις προτάσεις μας για μια σειρά θεμάτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


I. ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΙΔΗΣ                                                            Α. ΜΠΟΛΟΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου