Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων απογραφέων στην Ελληνική Στατιστική ΑρχήΞεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση
 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες,  δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών  (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών, ηλικίας 20 έως 69  ετών,  τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.  Οι απογραφείς θα απασχοληθούν στις εργασίες διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011,  στο Απογραφικό Τμήμα που θα τους ανατεθεί από τους κατά τόπους Επόπτες Απογραφής,  για το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαίου 2011.
Η αμοιβή των απογραφέων καθορίζεται ως 1,7 €  για κάθε κατοικία που θα απογράφεται και 1,3 € για κάθε άτομο που θα απογράφεται εντός του Απογραφικού Τμήματος, δηλαδή της περιοχής που θα του ανατεθεί από τον αρμόδιο Επόπτη και η οποία θα περιλαμβάνει, κατά προσέγγιση 150 κατοικίες. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο   ΦΠΑ για όσους υποχρεωτικά θα εκδώσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών,  εφόσον οι αμοιβές τους από ελεύθερα επαγγέλματα κατά το έτος 2010 έχουν ξεπεράσει το ποσό των 5.000 ευρώ.
Η πληρωμή των απογραφέων θα γίνει με βάση τον αριθμό των πλήρως και ορθ συμπληρωμένων ερωτηματολογίων μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της εργασίας τους και θα γίνει μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του απογραφέα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνοντας ορθά όλα τα ζητούμενα στοιχεία και επιλέγοντας το Νομό, το Δήμο, το Τοπικό Διαμέρισμα  και τον Οικισμό που επιθυμούν να εργαστούν.  Επιπλέον θα επιλέξουν και το Δημοτικό Διαμέρισμα  (Διοικητική Διαίρεση Καποδίστριας), για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς,  Θεσσαλονίκης. Η ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης καθορίζει την σειρά κατάταξης μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των απογραφέων, τα οποία θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι αιτούντες υποχρεούνται να αποδείξουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους όποτε τους ζητηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.  Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται ως υποχρεωτικά στην αίτηση,  π.χ.  ονοματεπώνυμο, e-mail,  τηλέφωνα,  κλπ.  να είναι έγκυρα, γιατί θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την ειδοποίηση των απογραφέων εφόσον επιλεγούν, όσο και για τη διαδικασία ορισμού και πληρωμής τους εφόσον εργαστούν.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 135 2138-2140 και στα Email: census1@statistics.gr, census2@statistics.gr.

Μετάταξη προσωπικού ΟΑΕΔ

Άρθρο 71(Σχέδιο Νόμου)1. Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ, των κλάδων ΤΕ και ΔΕ, που υπηρετεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, είναι δυνατόν να μετατάσσεται σε κενές οργανικές ή δημιουργούμενες προσωποπαγείς θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των κλάδων ΤΕ και ΔΕ.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως πλεονάζον θεωρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ που την 30ή-11-2010 υπηρετεί σε εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού, η ειδικότητα με την οποία υπηρετεί βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την εφαρμογή των Εκπαιδευτικών Πολιτικών του Οργανισμού και κατά τα δύο προηγούμενα έτη δεν έχει παράσχει σε αυτές διδακτικό έργο.

3. Η μετάταξη γίνεται είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας είτε μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών υπαλλήλων.

4. Για τη μετάταξη αποφασίζει το αρμόδιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές του διοικητικού προσωπικού του ΟΑΕΔ υπηρεσιακό συμβούλιο. Η απόφαση του ως άνω συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή σε αντίστοιχες θέσεις.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΔ

Άρθρο 67(Σχέδιο Νόμου)


1.-Το εδάφιο Α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν.3896/2010(ΦΕΚ 207/Α/8-12-10) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Οι πόροι της Εταιρείας «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.» προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις μειώνουν το κόστος των προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία μπορεί να έχει πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς τους σκοπούς της,

2.- Η διάταξη του άρθρου 7 του Ν.2150/93 όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο δ’ της παρ. 6 του άρθ. 20 του Ν.2224/94 εξακολουθεί να ισχύει.

3. Για την επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ισχύουν κατά αναλογία τα προβλεπόμενα από το ΚΕΦ.Β του Ν.3848/2010-ΦΕΚ 71:

α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων, των Υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, νοείται το οικείο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας, όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται ο Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης, του ΟΑΕΔ και όπου Δ/ντής Εκπαίδευσης, νοείται ο Δ/ντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

4. «Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν 3717/2008 (Α 239), καταργείται από την ημερομηνία ισχύος της (26-11-2008).»

5. Οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 και 3 της υπ’ αριθμ 93956/29-05-1989, η οποία κυρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1994, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις ανεξαρτήτως συνδρομής των οριζόμενων στην παρ. 2δ του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προϋποθέσεων.Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

Άρθρο 36(Σχέδιο Νόμου)
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1483/1984 (ΦΕΚ Α’ 153) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη».

2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ Α’ 207) καταργείται.

3. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005.

4. Το εδάφιο ε του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) τροποποιείται ως ακολούθως:

« ε. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης, κύριας και επικουρικής, και στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κοι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ίδρυμα μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό. Ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παραπάνω άρθρου θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 148 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., δικαιούνται των παροχών ασθένειας σε χρήμα, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1/1/2009 αυξάνονται ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα ημέρες της παρ. βα του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α’ 179) αυξάνονται από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100).»

Επιταγή απόκτησης Επαγγελματικών Προσόντων

Άρθρο 761. O ΟΑΕΔ μπορεί να χορηγεί σε εγγεγραμμένους ανέργους «επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων», με την οποία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι και για την παρακολούθηση των οποίων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της «επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι η χρήση της «επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» μπορεί να συνδυάζεται με προγράμματα ενεργητικών απασχόλησης, συμβουλευτικής και γενικά δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται η αξία, η μορφή και το περιεχόμενο της «επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Η «επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» δεν υπόκειται σε φόρο και γενικά σε κρατήσεις για το δημόσιο και τρίτους, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται.

Επικοινωνία και Εγγραφή Ανέργων στον ΟΑΕΔ

Άρθρο 74(Σχέδιο Νόμου)1. Το άρθρο 29 του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄197), όπως ισχύει μετά τις αντικαταστάσεις του από το άρθρο 9 του Ν. 3464/1955 (ΦΕΚ Α΄350) και το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ Α΄250), αντικαθίσταται ως εξής: «Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται τα μέτρα ελέγχου της ανεργίας, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους ανέργους που δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους».

2. Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) οι περιπτώσεις που ο άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται ο ίδιος στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου της κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησής του, β) οι περιπτώσεις που ο άνεργος μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, γ) η περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, δ) η διαδικασία για τις ανανεώσεις εγγραφής των ανέργων στα οικεία μητρώα, ε) η διαδικασία για την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας, στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3. Όταν συντρέξει λόγος αναστολής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας, ή λόγος διακοπής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β) και γ) του ως άνω Κανονισμού, ο επιδοτούμενος άνεργος, εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

4. Από τη δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, κάθε διάταξη γενική ή ειδική αντίθετη προς το παρόν άρθρο και προς τις εκδιδόμενες δυνάμει αυτού κανονιστικές πράξεις καταργείται αυτοδικαίως.Καταργείται η Ειδική Υπηρεσία-σύσταση Διεύθυνσης Συντονισμού ΟΑΕΔ

Άρθρο 70(Σχέδιο Νόμου)


Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συστήνεται Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

Σκοπός της ως άνω Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα :

Α. Τμήμα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Υπηρεσιών Απασχόλησης

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η οργάνωση, η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και εποπτεία του δικτύου των Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και απόδοσης, αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.

Β. Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρήσεων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας καταγραφής αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης των χαρακτηριστικών τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία για να ενισχύσει την ένταξη - επανένταξη – παραμονή ατόμων σε θέσεις εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) αντικαθίσταται ως εξής: «Στους σκοπούς του Ο.Α.Ε.Δ. περιλαμβάνεται και ο σκοπός που σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2956/2001 είχε η Εταιρεία ’’Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε. ’’»

Η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) καταργείται. Επίσης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Η περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ· Α΄ 272), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε πόλεις και περιοχές αυτών, στις οποίες παράλληλα με τις Τοπικές Υπηρεσίες (Τ.Υ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λειτουργούν και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του ίδιου Οργανισμού, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., οι ως άνω Τ.Υ. και τα αντίστοιχα Κ.Π.Α. να συγχωνεύονται σε μια ενιαία, κατά πόλη ή περιοχή, υπηρεσιακή μονάδα, η οποία θα αποκαλείται «Κ.Π.Α.2» και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα θα υπάγεται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση, ενώ ως προς την καθ’ ύλην στις οικείες Διευθύνσεις της Διοίκησης του Οργανισμού»

Η περίπτωση β) της παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ· Α΄ 272), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού που ασκούν ήδη και αρμοδιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), ασκούνται από τα Κ.Π.Α., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετονομάζονται σε «Κ.Π.Α.2» και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα θα υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση, ενώ ως προς την καθ’ ύλην στις οικείες Διευθύνσεις της Διοίκησης του Οργανισμού»

Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από την Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ που καταργείται μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Στην ως άνω Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ενώ στα τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο χρόνος υπηρεσίας ο οποίος διανύθηκε σε θέση Υπευθύνου Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ. Σ. του Οργανισμού μπορεί να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς Ανέργων

Άρθρο 69(σχέδιο νόμου)1. Οι παράγραφοι 4-6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται ως εξής :

«4. Α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και των επόμενων παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού λήγει την 31.12.2012 .

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Εξαιρούνται του μέτρου οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο καταγγέλων – πρώην εργοδότης τη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με:

i) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

ii) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

Β. Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας διάταξης και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, υπεύθυνοι φορείς είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.

Γ. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα διάταξη:

α. η καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θα θεωρείται άκυρη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις,

β. οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης στον υπόχρεο-καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη θα επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναγκαστικά μέτρα,

γ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και τρία (3) χρόνια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ.,

δ. οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής και παράλληλα απασχολούνται παράνομα στον υπόχρεο ή σε άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευεργέτημα που τους έχει παρασχεθεί και τιμωρούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Α. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης. Η δαπάνη για αυτά τα προγράμματα βαρύνει τον κλάδο Λ.Α.Ε.Κ.

Β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του Λ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων της ανωτέρω κατηγορίας σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.».2. Ειδικά για τους εργαζόμενους ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31-5-2001 (709Β) , δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής , εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2012. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να παρατείνεται η ισχύς της και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

3. Στο τέλος του άρθρου 18 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής :

«οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα – δικαιούχους επιδότησης εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 τ.Α΄)».Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή εργαζομένων κατά των περικοπών των αποδοχών λόγω μνημονίου

Κατατέθηκε σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, από τον εργατολόγο Γιάννη Κ. Καρούζο, η πρώτη αγωγή διεκδίκησης των αποδοχών των εργαζομένων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που περικόπησαν από τους μνημονιακούς νόμους 3833 και 3845 του 2010. Με την αγωγή αυτή γίνεται επίκληση της αντισυνταγματικότητας των ως άνω νόμων, η αντίθεσή τους σε κοινοτικές οδηγίες και διατάξεις και ζητείται η επιδίκαση στους εργαζόμενους της ΙΦΕΤ Α.Ε. (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ) που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με μόνο μέτοχο τον ΕΟΦ, των αποδοχών που περικόπησαν στους μηνιαίους μισθούς, στα επιδόματα εορτών και αδείας.Το ζήτημα παρουσιάζει μεγάλο νομικό ενδιαφέρον αφού η ευόδωση της αγωγής ως δεδικασμένο θα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ΔΕΚΟ κλπ.

Κάρτα εργασίας -κάρτα ανεργίας και μπόλικο ΟΑΕΔ περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας


Το σχέδιο νόμου για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.
Το σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις που καταγράφονται σε 2 ξεχωριστές ενότητες. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στο δεύτερο μέρος ασφαλιστικές ρυθμίσεις συμπληρωματικές του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010.
Οι αλλαγές που προτείνονται για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
1. Ενίσχυση Ελεγκτικού Έργου (άρθρο 2)
Το ΣΕΠΕ ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Ελέγχει την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και παράλληλα με το ΙΚΑ την ανασφάλιστη εργασία.

2. Ενίσχυση του συμφιλιωτικού ρόλου (άρθρο 3)
Με διακριτό ρόλο από τον ΟΜΕΔ, το ΣΕΠΕ αναλαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό την επίλυση ατομικών και συλλογικών διαφορών, με στόχο να επιλύονται εξωδικαστικά, όσο το δυνατόν περισσότερες εργατικές διαφορές.

3. Ενίσχυση στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 5-6)
Το ΣΕΠΕ στελεχώνεται με το απαραίτητο προσωπικό που έχει τα αναγκαία για το έργο του προσόντα. Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνεχής εκπαίδευση, εξειδίκευση και αξιολόγηση του προσωπικού αυτού.

4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών σε  κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (άρθρα 8,9,10)
Στο νέο ΣΕΠΕ και κάτω από τον Ειδικό Γραμματέα που προΐσταται των υπηρεσιών του, τοποθετούνται δύο Γενικοί Επιθεωρητές (Εργασιακών Σχέσεων και Υγιεινής Ασφάλειας). Οι περιφερειακές υπηρεσίες ενοποιούνται σε ενιαίες μονάδες στις αντίστοιχες «καλλικρατικές» περιφέρειες.

5. Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενίσχυση της δυνατότητας για άμεση παρέμβαση των επιθεωρητών εργασίας (άρθρα 11,12)
Δημιουργείται αυτοτελές γραφείο για την ενημέρωση πολιτών, την αξιολόγηση και διαχείριση των καταγγελιών. Συστήνεται ομάδα ετοιμότητας για άμεση επέμβαση σε 24ώρη βάση.

6. Περιορισμός γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας (άρθρα 13,14)
Προβλέπεται η δυνατότητα του ΣΕΠΕ να διαχειρίζεται πάγια προκαταβολή και ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των προστίμων. Απλουστεύονται οι διαδικασίες για μετακινήσεις προσωπικού.

7. Ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου και της αξιολόγησης του έργου (άρθρα 21,22)
Ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και προβλέπεται η αξιολόγηση του έργου που ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με την σύνταξη σχετικής έκθεσης που κατατίθεται στην Βουλή.

8. Κωδικοποίηση και αυστηροποίηση των κυρώσεων (άρθρα 23,24,25,26,27,28)
Προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα και άλλες κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και την αναστολή της λειτουργίας μια επιχείρησης, μεταξύ άλλων και για την ανασφάλιστη εργασία όταν η επιχείρηση είναι υπότροπη σε αυτήν την παράβαση. 

9. Θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας (άρθρο 26)
Θεσμοθετείται η κάρτα εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ κυρίως, να ελέγχουν με ηλεκτρονικό και σύγχρονο τρόπο την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, το ωράριο εργασίας κλπ.
Παρέχεται ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου με μείωση των εισφορών κατά 10% από 1/7/2011.

10.  Ηλεκτρονική διασύνδεση του ΣΕΠΕ με ΙΚΑ και ΟΑΕΔ (άρθρο 30)
Προβλέπεται η λειτουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση το ΣΕΠΕ, το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ για την διασταύρωση στοιχείων και την αποτελεσματική λειτουργία.

11.  Ενίσχυση του προληπτικού έργου (σε διάφορα άρθρα)
Το ΣΕΠΕ συνδράμει ενημερωτικά εργαζομένους και επιχειρήσεις για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, για την τήρηση της νομοθεσίας και των υποχρεώσεων. Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και προβάλει με κάθε μέσο την ανάγκη λήψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και κάθε υποχρέωσης που προβλέπεται από το εργατικό δίκαιο.

Θέματα που ρυθμίζονται με τις προτεινόμενες ασφαλιστικές διατάξεις, είναι τα εξής:
1. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ – άρθρο 34)
Προβλέπεται ο συνυπολογισμός όλων των εισοδημάτων (εκτός κοινωνικών επιδομάτων) στα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Αντιμετωπίζεται έτσι ένα πρόβλημα καταστρατήγησης του αρχικού νόμου και δικαιότερης κατανομής των πόρων για την ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

2. Κάλυψη ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων για  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (άρθρο 35)
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το 2011, οι άνεργοι καθώς και οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν το 2010, 50 τουλάχιστον ένσημα.

3. Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας (άρθρο 36)
Διευρύνεται ο χρόνος προστασίας από 12 σε 18 μήνες από τον τοκετό, για τις μητέρες έτσι ώστε να μην απολύονται μετά την εξάμηνη άδεια που λαμβάνουν. Παράλληλα προβλέπεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας και για την περίοδο των 6 μηνών της ειδικής άδειας μητρότητας.

4. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων παιδιών (άρθρο 37)
Προβλέπεται η ίδια δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες με 25ετία, εναλλακτικά με την γυναίκα, όταν είναι γονείς αναπήρων παιδιών. Αυστηροποιούνται όμως οι  προϋποθέσεις και για τους δύο, έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το ισχύον καθεστώς και να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το παιδί είναι ανίκανο για κάθε εργασία.

5. Σύνταξη διαζευγμένων (άρθρο 38)
Βελτιώνονται οι διατάξεις για τη σύνταξη των διαζευγμένων, έτσι ώστε το ποσό της σύνταξης για το διαζευγμένο - η  να είναι ανάλογο και με τα χρόνια της συμβίωσης με τον πρώην σύζυγο.

6. Προσωρινή σύνταξη (άρθρο 39)
Προβλέπεται η υποχρέωση των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης και του Δημοσίου, να καταβάλλουν προσωρινή σύνταξη, 80% τουλάχιστον αυτής που προκύπτει από τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται σε 1,5 το αργότερο μήνα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί σε ένα ταμείο και σε 2,5 το αργότερο μήνες, εφόσον υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Προϋπόθεση για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης είναι να μην υπάρχει από το Ταμείο ή το Δημόσιο, η δυνατότητα έκδοσης οριστικής απόφασης σε 3 μήνες για ασφαλισμένο σε ένα ταμείο και σε 6 μήνες για ασφαλισμένο σε 2 ή περισσότερα ταμεία.

7. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου για τα παιδιά (άρθρο 40)   
Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα, αλλά με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική).

8. Αναγνώριση γενικά πλασματικών χρόνων (άρθρο 41)
Διευκρινίζεται με ρητή διάταξη ότι η αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων που θεσμοθετήθηκαν με τον ασφαλιστικό νόμο  3863/2010 αφορά μόνο όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά και ειδικότερα για όσους από το νέο νόμο αυτό προβλέπεται η αλλαγή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (αύξηση ορίου ηλικίας ή αύξηση ετών ασφάλισης). Σε άλλα άρθρα προβλέπεται η δυνατότητα για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, χωρίς να καταργείται το πλαφόν των 7 ετών που προβλέπεται από το νόμο 3863/2010.

9. Ενοποιούνται οι διατάξεις για συντάξεις επιζώντων και για απασχόληση συνταξιούχων (άρθρα 43-44)
Οι διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας αλλά και οι περιορισμοί για την απασχόληση των συνταξιούχων γήρατος και αναπηρίας καθίστανται ενιαίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

10.  Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη (άρθρο 45)
Αυξάνεται το ποσό που μπορεί να ρυθμίσει ένας   ασφαλισμένος από τις 20 έως 30 κατώτερες συντάξεις προκειμένου να πάρει σύνταξη από το ταμείο του.

11. Ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ των εργαζομένων με σύμβαση ΙΔΑΧ (άρθρο 49)
Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ΙΔΑΧ στο Δημόσιο ασφαλίζονται από 1/7/2011 στο ΤΠΔΥ και θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος με παράλληλη διευθέτηση της χορηγούμενης από τις υπηρεσίες αποζημίωσης που χορηγείται αναλογικά για τα χρόνια που έχουν συμπληρώσει στο συγκεκριμένο καθεστώς.

12.  Αίτηση συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ, χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρα 51-52)
Μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης  θα πρέπει να παραδώσει και βεβαίωση της εφορίας για διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή της δραστηριότητάς του.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο υποψήφιος συνταξιούχος μπορεί, εφόσον έχει θεμελιώσει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση χωρίς να διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η σύνταξη όμως καταβάλλεται από τις αρχές του επόμενου της διακοπής μήνα.
Παράλληλα σε όσους απονέμεται προσωρινή αναπηρική σύνταξη παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εφόσον  δεν προσφέρουν προσωπική εργασία.

13.  Ανακατάταξη  ασφαλισμένων του ΤΣΑ (άρθρο 54)
Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ μπορούν να μεταταγούν από την 3η στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, εφόσον για κάθε έτος καταβάλουν 250 ευρώ.

14.  Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ανέργων (άρθρο 69)
Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του 3863/2010 έτσι ώστε για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, να υπαχθούν στο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφού συμπληρώσουν 3 μήνες ανεργίας (αντί ενός χρόνου που απαιτείται σήμερα). Παράλληλα επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση με την οποία καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ και τους εργοδότες για συνέχιση της ασφάλισης μετά από απόλυση και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

15.  Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας (άρθρο 76)
Δυνατότητα στον εργαζόμενο να αξιοποιήσει το επίδομα ανεργίας για να προσληφθεί σε επιχείρηση με μείωση του μισθολογικού κόστους.

16.  Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (άρθρο 82)
Παρέχεται η δυνατότητα στα ταμεία να εκμισθώνουν ακίνητα για 12 χρόνια αντί 5 ετών που είναι σήμερα και στις περιπτώσεις παράτασης της μίσθωσης να διαπραγματεύονται το ενοίκιο με minimum το 6% της αντικειμενικής αξίας, από 10% που είναι σήμερα.
Επίσης δύνανται τα ταμεία να αξιοποιούν μέχρι το 7% των διαθεσίμων τους (από 2% που είναι σήμερα) για την αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου διάρκειας μέχρι ενός έτους και εφόσον το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της Τραπέζης Ελλάδος.

17.  Κυρώσεις ΥΠΕΔΥΦΚΑ (άρθρο 83)
Προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για τις παραβάσεις που αφορούν γιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικότερα συνεργαζόμενους με τα ταμεία παρόχους υγείας.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν συνέχεια του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 και στοχεύουν στην παραπέρα ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος, στην θεραπεία αδικιών και στην αποτροπή καταστρατηγήσεων που παρατηρούνται στην εφαρμογή διαφόρων διατάξεων.