Ο Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ), τον οποίο διαχειρίζεται ο καθ’ ύλη αρμόδιος δημόσιος φορέας ο ΟΑΕΔ και χρηματοδοτείται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, απετέλεσε σημαντικό ‘‘εργαλείο’’, κυρίως, για την βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,