Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τον 4024/11

Αθήνα 17.10.2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ 213.16.16.900
Αριθμ. Πρωτ.: 392
Προς:
      τις Ομοσπονδίες – Μέλη
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά την προσυνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση.
Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του μνημονιακού νόμου 4024/2011, κατόπιν προσφυγής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Σας κοινοποιούμε οδηγίες για τις ενέργειες τιςοποίες πρέπει να προβούν οι συνάδελφοι που ετέθησαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα προκειμένου να απαιτήσουν είτε την επάνοδο τους στην Υπηρεσία είτε την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημιά που έχουν υποστεί.Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.      ΟΔΥΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ,
ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρ. 33 ν.4024/2011) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3354/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κατόπιν προσφυγής, που είχε υποβάλλει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., έκρινε, ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4024/2011, που αφορούσαντην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την πρώτη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές διατάξεις μνημονιακού νόμου, με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που στηρίζεται αφενός στην έννοια της μονιμότητας (αφού οι μόνιμοι υπάλληλοι απολύονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) και αφετέρου στο συνταγματικής περιωπής κανόνα  της ορθολογικής οργάνωσης της διοικήσεως, (καθιστώντας έτσι αντισυνταγματικό κάθε οριζόντιο μέτρο, που λαμβάνεται στο Δημόσιο).
Πέραν της τεράστιας ηθικής αξίας που έχει για τους αγώνες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η νίκη αυτή, η σημασία της ως άνω αποφάσεως είναι και πρακτική, όσον αφορά τους υπαλλήλους, που ετέθησαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα το Νοέμβριο του 2011. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε οδηγίες, προς τους υπαλλήλους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, που έχουν υποστεί εξαιτίας της αντισυνταγματικής αυτής διατάξεως.
Συγκεκριμένα,
(α) όσοι εκ των υπαλλήλων έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ακύρωσης, που αναμένεται να εκδικαστεί εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, έχουν πλέον ένα σοβαρότατο νομικό έρεισμα, που θα οδηγήσει σε πλήρη αποδοχή της αιτήσεως τους, αφού η επιρροή της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στη νομολογία των Διοικητικών Εφετείων είναι εξαιρετικά σημαντική. Βεβαίως, η κρίση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων επί των οποίων στηρίχθηκε η θέση τους σε διαθεσιμότητα, γεννά στο πρόσωπο τους και αξίωση για καταβολή αποζημίωσης για παράνομη πράξη του Δημοσίου (άρθρο 105-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα), η οποία θα πρέπει αρχικώς να επιδιωχθεί με την υποβολή αίτησης προς τηΔιοίκηση και εφόσον αυτή δεν συμμορφωθεί με αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
(β) όσοι εκ των υπαλλήλων δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ακύρωσης κατά της θέσεως τους σε διαθεσιμότητα, μπορούν επικαλούμενοι το ιδιότυπο δεδικασμένο, που απορρέει από την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας να ζητήσουν την ανάκληση της παράνομης και αντισυνταγματικής διάταξης. Συνημμένη στην παρούσα θα βρείτε υπόδειγμα αιτήσεως, που πρέπει να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατόν προς τη Διοίκηση (φορέας, από τον οποίο ο υπάλληλος έλαβε τη διαπιστωτική πράξη θέσεως σε διαθεσιμότητα).
(γ) όσοι εκ των υπαλλήλων έσπευσαν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να αποφασίσουν εάν επιθυμούν την ανάκληση της αίτησης τους και την επάνοδο τους στην υπηρεσία ή εάν επιθυμούν να αξιώσουν απλώς καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία, που έχουν υποστεί.  Οποιαδήποτε εκ των δύο λύσεων είναι νομικά εφικτή και σχετίζεται με την προσωπική απόφαση του κάθε υπαλλήλου.ΠΡΟΣ ΤΟ …………………………………………
(φορέας Απασχόλησης πριν τη διαθεσιμότητα)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Του/της ………………………………………………………………………………….., κατοίκου ………………………………………………., οδός ……………………………. Αριθμός ……………………….
*****
Όπως γνωρίζετε μέχρι την ……………………………… υπηρετούσα στ………………………… ως μόνιμος υπάλληλος με βαθμό ……………………………………….. Στις ……………………….. εξεδόθη η υπ’ αριθμόν ………………………………………………. Απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, δια της οποίας σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 33 του ν.4024/2011 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4.11.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2619/8.11.2011), με έθεσε σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3354/2013 αμετακλήτουαπόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας,ακυρώθηκε η ως άνω υπουργική απόφαση ενώ η διάταξη του άρθρου 33 του ν.4024/2011 κρίθηκε αντισυνταγματική. Όπως νομολογιακά γίνεται δεκτό, σε περίπτωση, που ακυρωθεί ως αντισυνταγματική κανονιστική πράξη της διοικήσεως και ιδιαίτερα, όταν αυτή στηρίζεται σε διάταξη νόμου, που αντίκειται προς το Σύνταγμαη Διοίκησηυποχρεούται να προβεί στην ανάκληση όλων των ατομικών πράξεων, που στηρίζονται επ’ αυτής.
Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται: «6. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως που δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές όμοιου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφόσον πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον υποβάλει στη Διοίκηση, μέσα σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αίτηση για την ανάκληση των πράξεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η Διοίκηση είναιυποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξης και να προχωρήσει στην ανάκληση της…….Σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα, και στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλέσει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τις ατομικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της πιο πάνω αντισυνταγματικής κανονιστικής διοικητικής πράξης, εφόσον υποβληθεί αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου (ΣτΕ 1175/2008 Ολομ.)» (μεταξύ πολλών άλλων ΣτΕ Ολομέλεια 2176/2004, ΣτΕ 171/2009).  
Δεδομένου, ότι έχω προφανές έννομο συμφέρον να ανακληθεί η ατομική διοικητική πράξη, που με αφορά και η οποία στηρίζεται στην ακυρωθείσα Υπουργική Απόφαση και στην αντισυνταγματική διάταξη του άρθρου 33 του ν.4024/2011, αφού εξαιτίας αυτής μεταβλήθηκε η υπηρεσιακή μου κατάσταση με αποτέλεσμα να υποστώ δυσμενείς συνέπειες στις αποδοχές μου αλλά και ηθική βλάβη, καθώς μειώθηκε η προσωπικότητα μου και διεκόπη βιαίως η υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν …………………………………………………. Απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του …………………….., δυνάμει της οποίας τέθηκα σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.
Να αποκατασταθώ πλήρως στην υπηρεσιακή μου κατάσταση, στην οποία βρισκόμουν πριν την παράνομη θέση μου σε διαθεσιμότητα.
Να αποκατασταθεί κάθε υλική μου ζημία συνιστάμενη στη μείωση των αποδοχών μου κατά το διάστημα, που παρανόμως τελούσα σε κατάσταση διαθεσιμότητας.
Αθήνα, ………/……… /201..
Ο  αιτών/αιτούσα

Τι είπες τωρα.. "Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων"

12 από τα 18 υπουργεία της κυβέρνησης διαβίβασαν στη Βουλή στοιχεία για το μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων τους, ανταποκρινόμενα σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος.   Ανάμεσα στα υπουργεία που δεν έστειλαν στοιχεία, ενώ η προθεσμία έχει εκπνεύσει, είναι  τα υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.   Κάποια άλλα υπουργεία έδωσαν απαντήσεις για το συνολικό μισθολογικό κόστος και όχι το μέσο μισθό.  

Αλαλούμ με στόχο νέες μειώσεις μισθών στο Δημόσιο

Μαγειρεύουν νέα εξίσωση προς τα κάτω
Με στόχο να υπάρξει το υπόβαθρο δικαιολόγησης νέας περικοπής μισθών στο δημόσιο, 12 από τα 18 υπουργεία έδωσαν στη Βουλή στοιχεία για το μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων. Με «μαγειρέματα» και ειδικά για το ποιος είναι ο μέσος μισθός για κάθε κατηγορία υπαλλήλων, αλλά και ποιος είναι ο μέσος μισθός στους φορείς, τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα κάθε υπουργείου στήνεται ξανά ένας μηχανισμός για νέο ψαλίδι

Δελτίο Τύπου Ο.Υ. ΟΑΕΔ: Ο 1ος μνημονιακός νόμος που αλλάζει .... Η 1η Κοινωνική Νίκη!!!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109924316-2109989647
FAX2109924316
Αρ. Πρωτ. 37 / 17 -10 – 2013
Δελτίο Τύπου
3μηνο επίδομα θα δοθεί τελικά στους εποχικά εργαζόμενους
1η Κοινωνική Νίκη
Αλλάζει τελικά, ο μνημονιακός νόμος (3986/2011 άρθρο 39 παρ. 1) που απαγόρευε στην ουσία να λαμβάνουν επίδομα οι εποχικά εργαζόμενοι (ξενοδοχοϋπάλληλοι κλπ).
Για το θέμα αυτό τα συνδικάτα του ΟΑΕΔ αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή έντονα και κατηγορηματικά (Δελτίο τύπου 4/12/2012)

Αυτοδίκαιη μεταφορά - τοποθέτηση διαθεσίμων υπαλληλων που ανήκουν στις εξαιρέσεις

Άρθρο 125
Μετάταξη εξαιρούμενων υπαλλήλων σε περίπτωση
κατάργησης του συνόλου των θέσεων του κλάδου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:

Κατάσχεται το επίδομα ανεργίας; Πότε κατάσχεται ο μισθός;

Η τρομολαγνεία είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια κάθε φορά που η εφορία αποφασίζει να προχωρήσει σε κατασχέσεις μισθών, καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να γεμίσει τα άδεια της ταμεία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όσοι χρωστάμε, δεν έχουμε δικαιώματα. Ούτε ότι αν μας τα καταπατήσουν, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.

Μετακομίζει στη Σταδίου το υπουργείο Εργασίας

Σε κτήριο επί της οδού Σταδίου μετακομίζουν, από 21 Οκτωβρίου, όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, καθώς ύστερα από 60 χρόνια λειτουργίας κλείνει το κτήριο της οδού Πειραιώς όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν το συγκεκριμένο υπουργείο.

Πρωτοφανής απόφαση: Παρακρατείται το εφάπαξ αν η δόση του δανείου ξεπερνά το 30% της σύνταξης

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει δημοσίους υπαλλήλους που έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και βγαίνουν στη σύνταξη. Το Ταμείο παρακρατά τα 3/4 του εφάπαξ που δικαιούνται, ακόμα κι αν εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους, εφόσον η μηνιαία δόση τους υπερβαίνει το 30% της σύνταξης.

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψηΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109924316-2109989647
Αρ. Πρωτ. 36 / 17 -10 – 2013
Προς τα σωματεία εργαζομένων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Θέμα: «Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ σας καλεί την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο της Διοίκησης του Οργανισμού (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος), προκειμένου να συζητήσουμε και από κοινού να προσπαθήσουμε να δοθεί λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που οδηγεί χιλιάδες συμπολίτες μας σε κοινωνικό αποκλεισμό  και κατ’ οίκον περιορισμό.

H εποχική απασχόληση αγρεγρατών στο επίκεντρο συνάντησης στην Άρτα

Η ενημέρωση των παραγωγών και των εμπόρων εσπεριδοειδών για την εποχική απασχόληση αγρεγρατών ήταν το κύριο αντικείμενο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Η ακτινογραφία της (μειωμένης) απασχόλησης στην Ελλάδα

Της Ρούλας Σαλούρου

Την ακτινογραφία των συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με μείωση μισθών, μείωση της απασχόλησης και μείωση των εργαζομένων - ασφαλισμένων, παρουσιάζουν τα αναλυτικά και πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιεί το ΙΚΑ, (αφορούν τον Μάρτιο του 2013) που δείχνουν ότι οι μισθοί μειωθήκαν κατά μέσο όρο, στις κοινές επιχειρήσεις κατά 5,74%, μέσα σε ένα χρόνο. Άκρως αποκαρδιωτική η εικόνα στην οικοδομή. Ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 22,71% στα οικοδομοτεχνικά έργα.

ΕΕΘ: Ημερίδα για απασχόληση και καταπολέμηση της ανεργίας

Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Δράση στην απασχόληση – αντίδραση στην ανεργία» οργανώνει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, στις 6 το απόγευμα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 1ος όροφος) η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη, κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας».