oaednews

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Μετατροπή συμβάσεων ΑμεΑ με επιχειρήσεις ΟΤΑ σε αορίστου χρόνου

 Με το ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών (...)» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε σύστημα επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Εν συνεχεία στο ά. 11 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), ορίστηκε ότι «1. (...) Τα Άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α’)».

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

 16 θέσεις εργασίας με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο ΘέρμηςΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι ( 16 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Προκήρυξη 38 μόνιμων υπαλλήλων στον ΑΣΕΠ

 Πρόκειται για το διαγωνισμό 2Κ/2021 και την πρόσληψη 38 μονίμων στο ίδιο το ΑΣΕΠ.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στάλθηκε νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων.

Πρόκειται για το διαγωνισμό 2Κ/2021 και την πρόσληψη 38 μονίμων στο ίδιο το ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν:

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
ΠΕ Πληροφορικής

Λάρισα: Ζητείται άτομο για πλήρη δημοσιογραφική απασχόληση

 Ζητείται άτομο για πλήρη δημοσιογραφική απασχόληση στη Λάρισα.

Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαδικτύου.

Αποστολή βιογραφικών στο adv@onlarissa.gr

ΟΑΕΔ: Ένταξη γυναικών θυμάτων βίας σε πρόγραμμα ευπαθών ομάδων

Ενεργοποιήθηκε  η ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, για πρώτη φορά, στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού), έως τα 800 ευρώ μηνιαία για θέση πλήρους απασχόλησης και 400 ευρώ για θέση μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Διαμαρτυρία σπουδαστών ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Πάτρας για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

 "Ύστερα από τροποποίηση του άρθρου 25 του ν.4186/2013, η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως προέβη σε υποβάθμιση του Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «επιπέδου 4», τίτλος ο οποίος δινόταν σε κάθε σπουδαστή που αποφοιτούσε από τις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, σε πιστοποιητικό «επιπέδου 3».

Καταλάβαμε μια θέση στη σχολή αυτή γνωρίζοντας πως,  με το πέρας της φοίτησής μας, θα λάβουμε πτυχίο «επιπέδου 4», το οποίο θα μας επιτρέπει στο βραχυπρόθεσμο μέλλον να έχουμε τη δική μας επιχείρηση. Η πλήρης υποβάθμιση της σχολής μας (ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ), υποβαθμίζει και τις ικανότητες των φοιτούντων καθώς ένα από τα κριτήρια εισαγωγής ήταν και ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου του κάθε σπουδαστή, ο οποίος κατά πλειοψηφία ήταν πολύ υψηλός, αλλά και τους συντελεστές της, οι οποίοι εργάζονται χρόνια στο χώρο αυτό και με μεγάλο κόπο έχουν ανεβάσει το επίπεδό της σχολής.