Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!
 

Η Ομάδα του oaednews  σας εύχεται Χρόνια Πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά!

Ο πολιτισμός στο μουσείο, οι μουσειολόγοι στην ανεργία

Χα­ζεύο­ντας στο facebook τις προάλ­λες, έ­πε­σα τυ­χαία στην α­νάρ­τη­ση μιας νέ­ας κο­πέ­λας, μου­σειο­λό­γου, που μου κί­νη­σε το εν­δια­φέ­ρον. Κα­τά πώς κα­τά­λα­βα, η νε­α­ρή ε­πι­στη­μό­νισ­σα με­τεί­χε και προ­κρί­θη­κε σε δια­γω­νι­σμό για τη με­λέ­τη και το μου­σειο­λο­γι­κό σχε­δια­σμό μιας έκ­θε­σης με τον τίτ­λο «Βυ­θι­σμέ­να τα­ξί­δια, αν­θρώ­πι­νες ε­ξε­ρευ­νή­σεις: ί­χνη ση­μαί­νο­ντα στις θά­λασ­σες της Πε­λο­πον­νή­σου», στο νε­οϊδρυ­θέν Μου­σείο Ενα­λίων Αρχαιο­τή­των στην Πύ­λο. Πέ­ρα­σε και­ρός και μια μέ­ρα τυ­χαία δια­βά­ζο­ντας μια ξε­χα­σμέ­νη ε­φη­με­ρί­δα α­να­κά­λυ­ψε έκ­πλη­κτη ό­τι η έκ­θε­ση, που εί­χε σχε­διά­σει, υ­λο­ποιή­θη­κε, και μά­λι­στα μ’ αυ­τήν ε­γκαι­νιά­στη­κε το Μου­σείο α­πό τον ί­διο τον πρω­θυ­πουρ­γό, α­φού βρί­σκε­ται και στην ε­κλο­γι­κή του πε­ρι­φέ­ρεια, με­σού­ντος Αυ­γού­στου.