oaednews

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

1 στους 3 εργαζομένους (779.665 ή 35,9%) σε όλο τον ιδιωτικό τομέα με 479,14 ευρώ μεικτά (416 ευρώ καθαρά)!!!

 Με το υπ’αριθ.πρωτ. 101912/2022 έγγραφό του ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία απασχόλησης για τον μήνα Ιανουάριο 2021, τα οποία είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων. Διότι, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.


Από τον Πίνακα 2 με τίτλο «Κατανομή της απασχόλησης, του ημερομισθίου και του μέσου μισθού των ασφαλισμένων ανά τύπο απασχόλησης»  που παραθέτουμε, καταδεικνύεται ότι 1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα (το 35,9%) λαμβάνει μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 479,14 ευρώ (μεικτά) ή 416 ευρώ καθαρά.


Ειδικότερα, από τον Πίνακα 2 στη σελίδα 7 τής Έκθεσης του ΕΦΚΑ, που παραθέτουμε παρακάτω, προκύπτουν και τα εξής στοιχεία:

Όλες οι εκθέσεις για τη «μάχη» του κατώτατου μισθού πως επηρεάζει η μείωση εισφορών υπερ ΟΑΕΔ

Τα συμπεράσματα των εκθέσεων των επιστημονικών και ερευνητικών φορέων που κατατέθηκαν για την σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Μάλιστα οι εν λογω φορείς θα κληθούν να καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους στις 15 Μαρτίου. Στις εκθέσεις εκφράζεται έντονα ο προβληματισμός για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία γι αυτό και η πλειοψηφία των μελετών των εργοδοτικών φορέων κάνει λόγο για αύξηση στα επίπεδα του πληθωρισμού.

Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022. Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Απριλίου 2022. Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή μου προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Απριλίου 2022.

ΟΑΕΔ

Η μείωση των εισφορών υπερ. ΟΑΕΔ φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση των μισθών. Η πιθανή αύξηση των κατώτατων ορίων μισθού και ημερομισθίου κατά 1% θα επιφέρει αύξηση των δαπανών του ΟΑΕΔ για τις αναφερόμενες παροχές κατά 14.761.960,45 € (στις δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται έκτακτες δαπάνες λόγω COVID 19), για την οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η θεσμοθετημένη μείωση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ κατά 3% από 01.01.2021, που επεκτάθηκε και στο έτος 2022. Σε κάθε περίπτωση η οποιασδήποτε τάξης μεγέθους αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνδυαστεί με τις μεταβολές του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών του καταναλωτή.

Θετική δικαστική απόφαση για παραμονή συμβασιούχου σε Δήμο

 Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής παραμονής στην εργασία του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αγωγής του ενός εργαζομένου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Ο εν λόγω εργαζόμενος, ο οποίος είναι ΑμεΑ, απασχολείται ως συμβασιούχος ΙΔΟΧ, έχοντας προσληφθεί από τον Δήμο στο πλαίσιο κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι δε συμβάσεις του έχουν παραταθεί τόσο με απόφαση του ΟΑΕΔ όσο και εν συνεχεία δυνάμει διαδοχικών προσωρινών διαταγών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Δικαστήριο πιθανολόγησε τόσο τη νομική βάση της αίτησης όσο και τα πραγματικά περιστατικά που επικαλέστηκε ο αιτών εργαζόμενος και για το λόγο αυτό χορήγησε το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο.