Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Άρθρο 69 Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς Ανέργων

1. Οι παράγραφοι 4-6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται ως εξής :
«4. Α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και των επόμενων παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού λήγει την 31.12.2012 .


ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΑΕΔ


Άρθρο 68 Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Η περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291/27-12-2001) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέσα σε οκτώ ημέρες κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού.