Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Aύξηση της ανεργίας κατά 4,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010

Στα 653.552 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Δεκέμβριο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 4,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 277.904 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 71.125 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο.  Η αύξηση  των επιδοτούμενων ανέργων προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τον κλάδο των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων (+51.236 άτομα).
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 49.673, μειωμένες κατά –11,42% σχετικά με τον Δεκέμβριο του 2009.  Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 29.703 (μειωμένες κατά 5,92% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 30.773 (μειωμένες κατά 48,79% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.652. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 60.476, το 50,88% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά  -3,78% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009 (62.852) και μειωμένο κατά –34,03% από τον προηγούμενο μήνα  Νοέμβριο (91.669).
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 33.455 έναντι –29.826 τον Δεκέμβριο του 2009 και -52.530 τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο, ακολουθώντας μια τάση που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο μήνα σε όλη την προηγούμενη 5ετία. 

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Δεκέμβριο του 2010.


Α.        ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1      ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] για τον μήνα Δεκέμβριο  2010 ανήλθε σε 653.552 άτομα. Από αυτά 235.125 (35,98%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 418.427 (64,02%)  είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 33,62% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 20,74%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν [2]:
4  Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 26.251 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,18%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών καταγράφηκε στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (20,80%).
4  Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 10.091 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,48%.  Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (9,09%) και στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (8,60%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Δεκέμβριο 2010 ανήλθε σε 151.045 άτομα, από τα οποία 36.388 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 114.657 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2      ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Δεκέμβριο  ανέρχεται σε 277.904 άτομα[3] από τα οποία οι 195.605 (ποσοστό 70,39%)  είναι κοινοί επιδοτούμενοι και οι 82.299 (ποσοστό 29,61%) είναι  εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  254.515 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν[4]:

4  Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 71.125 άτομα. 
4  Αύξηση των κοινών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 19.889 άτομα.
4  Αύξηση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα κατά  51.236 άτομα.
4  Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 74.952 άτομα. 

Β.        ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1       ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 49.673, μειωμένες κατά –19,71% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (61.870) και  μειωμένες κατά –11,42% σχετικά με τον  Δεκέμβριο του 2009 (56.074).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας, οι αναγγελίες πρόσληψης τον Δεκέμβριο εμφανίζουν μείωση έναντι του Νοεμβρίου, που ανέρχεται σε  -35,10% το 2006, -36,98% το 2007,  -28,65% το 2008,  -27,97% το 2009,  και –19,71% το 2010.

Β.2       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [5]
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 29.703, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 1.870 άτομα[6].

Β.3       ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου  στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Δεκέμβριο  ανέρχονται σε 30.773, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 29.323 άτομα.  

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Δεκέμβριο, ανέρχεται σε 60.476, το 50,88% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -3,78% σε σχέση με τον  Δεκέμβριο του 2009 (62.852) και μειωμένο κατά –34,03% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (91.669).

Β.4       ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 22.652 μειωμένες κατά –1,72% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009 (23.048) και  μειωμένες κατά –0,35% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (22.731). 

Β.5       ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε 33.455. Το μέγεθος αυτό τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 29.826, τον Δεκέμβριο του 2008 ήταν 37.625, τον Δεκέμβριο του 2007 ήταν –23.415 και τον Δεκέμβριο  του 2006 ήταν –20.860 δηλ. εμφανίζει αρνητικές τιμές τον Δεκέμβριο καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν συνδεδεμένες όλες οι τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με το κεντρικό πληροφορικό σύστημα. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες συγκρίσεις με τους αντίστοιχους μήνες των προηγουμένων ετών. 
[3] Σημειώνεται ότι η υψηλότερη τιμή του μεγέθους αυτού εντός του έτους καταγράφηκε τον Μάρτιο με 296.245 άτομα.
[4] Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν συνδεδεμένες όλες οι τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με το κεντρικό πληροφορικό σύστημα.  Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες συγκρίσεις με τους αντίστοιχους μήνες των προηγουμένων ετών. 
[5]  Ο ΟΑΕΔ θα παρουσιάζει πλέον διακριτά τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου (δηλαδή, τις κοινώς εννοούμενες απολύσεις) από τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την σαφέστερη εικόνα των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ακόμη δυνατή η αντίστοιχη διάκριση στο πεδίο των προσλήψεων.
[6]  Η διάκριση της προηγούμενης υποσημείωσης, κατέστη δυνατή μόνο για το τρέχον έτος.  Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες συγκρίσεις με τους αντίστοιχους μήνες των προηγουμένων ετών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το μέγεθος αυτό κινείται στα ίδια επίπεδα με τον αντίστοιχο μήνα του 2009. 

Καλπάζει η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται ανησυχητικά, αναφέρεται σήμερα σε έκθεση της Κομισιόν, ενώ ο συνολικός αριθμός των ανέργων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, αλλά σταθερός.

Το μηνιαίο βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση τονίζει ότι «η ανεργία των νέων έχει αρχίσει ανοδική πορεία και πάλι μετά από μια μείωση από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο και τώρα είναι κατά 89.000 (άτομα) υψηλότερη από τον Νοέμβριο του 2009».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat του Νοεμβρίου του 2009, η πιο σοβαρή κατάσταση είναι στην Ισπανία, όπου 43,6% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών αναφέρθηκαν εκτός εργασίας, έναντι 21% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.