Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ: Δημοσιονομικές ρυθμίσεις
1 Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), αντικαθίσταται ως εξής :

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ:Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων


ΣΧΕΔΙΟ   ΝΟΜΟΥ

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»


1.    Το άρθρο 5 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης