oaednews

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Τα όνειρα περπάτησαν στη γη-Πρόσκληση


 

Υποχρεωτική ποσόστωση φύλων για νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση των ΔΣ φορέων του Δημόσιου τομέα

του Ιωάννη Ελ.Κυμιωνή, δικηγόρου

Ι. Οι κατά καιρούς - συνήθως μετά από κυβερνητική αλλαγή ή αλλαγή συγκεκριμμένου προσώπου Υπουργού αρμοδίου για την Δημόσια Διοίκηση και τους ΟΤΑ - νομοθετικές πρωτοβουλίες περί (ανα-)συγκρότησης και (ανα-)σύνθεσης των πολυμελών οργάνων Διοίκησης, των  Διοικητικών Συμβουλίων και των συλλογικών διοικητικών οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης πέραν των λοιπών προβλέψεών τους περί την υποχρεωτική τήρηση των λοιπών βασικών κανόνων της διοικητικής διαδικασίας επί ποινή απόλυτης ακυρότητας από το 2000 και εντεύθεν καθιερώνουν παγίως πλέον ως οιονεί "κοινωνικό κεκτημένο" την υποχρεωτική ποσόστωση φύλου ως απαραίτητο όρο νομιμότητας και ουσιώδη τύπο της διοικητικής διαδικασίας ιδίως λόγω του άρ. 6. παρ. 1 περίπτωση. β' εδ. α'  Ν. 2839/12.09.2000 (Α' 196). Η εν λόγω διάταξη καθιερώνει - και ορθά! - την υποχρεωτική ποσόστωση φύλου κατά τον κανόνα του κατ'ελάχιστον "1/3" με υποχρεωτική στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραιη μονάδα [2η υποπαράγραφος του ίδιου άρθρου]  στην συγκρότηση και σύνθεση των διοικητικών οργάνων των Φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κτλ  (βλ. ad hoc Εγκυκλίους Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ. 4084/15.02.2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ. 18242/05.07.2016). Ο αυτός Νόμος στο εδάφιο β' της ίδιας παραγράφου, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί διά του άρ. 16 Ν. 4604/26.03.2019 (Α' 50), ρητώς αναφέρει άνευ περιθωρίου άλλης ερμηνείας ότι δεν είναι νόμιμη η συγκρότηση του συλλογικού οργάνου του Δημοσίου, του ΝΠΔΔ ή του ΟΤΑ, τοπικού ή περιφερειακού, όταν αυτή έχει λάβει χώρα κατά παράβαση του ίδιου Νόμου. H νομολογία του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων περί την εφαρμογή της διάταξης είναι πάγια πλέον.  

Κυβερνητικός Επίτροπος - Απαραίτητος για την νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση του ΔΣ φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

 του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή, Δικηγόρου*

Ι. Ο θεσμός του Κυβερνητικού Επιτρόπου (ΚΕ) στα ΔΣ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ανάγεται στο έτος 1951, όταν ετέθη σε εφαρμογή ο βασικός Νόμος 1846/1951 περί ΙΚΑ, που από την μετονομασία του σε ΕΦΚΑ/e-ΕΦΚΑ (2016-2019) και την αναδιοργάνωσή του εντασσόμενος στην ψηφιακή εποχή και στις απαιτήσεις των καιρών, μα και των δικαιούχων του,  έχει αποτελέσει σήμερα τον ΦΚΑ-"ομπρέλλα" εκατοντάδων ήδη συγχωνευθέντων σε αυτόν επιμέρους Ασφαλιστικών Φορέων και Ταμείων. Θεσμός του μεσοπολέμου απηχών τις τότε συγκεντρωτικές κυβερνητικές αντιλήψεις περί την Δημόσια και την Κοινωνική Διοίκηση εκείνης της εποχής είχε δοκιμασθεί σε επιμέρους αυτοδιοικούμενους Φορείς (λχ παρουσία ΚΕ στις Συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Πρυτανικό Συμβούλιο των ΑΕΙ και αλλού). Η συμβατότητα της θέσης του ΚΕ στα όργανα διοίκησης αυτοδιοικούμενων κατά τα λοιπά κατ'ουσία ή κατ'όνομα ΦΚΑ με τις συνταγματικές προβλέψεις και τις κοινοτικές πρόνοιες υπό το κράτος του άρ. 22 Συντάγματος 1975/2019 μένει να ερευνηθεί περαιτέρω ωστόσο.

Μετονομασία του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ: Η ιστορία επαναλαμβάνεται

 του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή, δικηγόρου*

Ι. Αργά το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (18.04.2022) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 75/18.04.2022 ο Ν. 4921/2022 "Δουλειές Ξανά" (...)" (και) περί της μετονομασίας του ΝΠΔΔ "Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ" σε "Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης / ΔΥΠΑ" και της διοικητικής αναδιάταξής του, ενώ κατ'άρ. 82 παρ. 1 και 4 από την δημοσίευση του Νόμου (18.04.2022) ισχύουν οι διατάξεις των άρ. 3, 6, 9, περί της άμεσης χρήσης της νέας ονομασίας. Κατ' άρ. 10 παρ. 1 εδ. β'  Ν.4921/2022  το μέλλον (ακόμη και σήμερα...) να διορισθεί νέο  Διοικητικό Συμβούλιο ΔΥΠΑ εντός του ημερολογιακού οκταμήνου κατ'άρ. 5 παρ. 3 Ν.2956/2001 (Α' 258) από την έναρξη ισχύος του Ν.4921/2022 (18.04.2022 - 18.12.2022) καλείται να λάβει την πρωτοβουλία και να υποβάλει προς το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την πρόταση για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Νέου Οργανισμού/Οργανογράμματος της  ΔΥΠΑ, σύμφωνα δε με την κρατούσα γνώμη στην - πάγια πλέον - νομολογία του ΣτΕ η εν λόγω προθεσμία είναι δεσμευτική για την Διοίκηση. Ανεξαρτήτως της κριτικής στάσης, που μπορεί να διατηρεί κανείς περί της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της αλλαγής της επωνυμίας του ιδρυθέντος διά του ΝΔ 212/1969 ΝΠΔΔ "ΟΑΕΔ", η μεταβολή αυτή δεν είναι και ιστορικώς μοναδικό φαινόμενο.