Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


TO EKKA
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ( Ε.Κ.Κ.Α. ) που εδρεύει στην Αθήνα και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του στην Αττική που εδρεύουν στους δήμους Αλίμου, Ιλίου,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ - Αθήνα Τ.Κ. 115 21, απευθύνοντάς την στη
Δ/νση:Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Χρ. Γρίβα
(τηλ. επικοινωνίας: 2132039728). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσειςσυνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί
να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις
κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα
Περιφερειακά Κέντρα και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Αθηναίων καθώς και των δήμων όπου εδρεύουν τα περιφερειακά καταστήματα, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών
Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekka.org.gr/prok_sox.pdf

Άποψη: Αισιοδοξία για το αύριο


Του Μιχαλη Xαλαρη*
Η αύξηση της ανεργίας σαφώς δεν αποτελεί ένα απλό στατιστικό νούμερο, καθώς οι επιπτώσεις της μετακυλίονται σε όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής πραγματικότητας. Ερμηνεύοντας τα στοιχεία που εμείς -η Επιθεώρηση Εργασίας- τηρούμε, παρατηρεί κανείς μια εντυπωσιακή μείωση στην κατάθεση από τις επιχειρήσεις νέων συμβάσεων, γεγονός που υποδηλώνει τη δυστοκία δημιουργίας καινούριων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια έντονη τάση για μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική και μια γενικότερα αυξητική τάση της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης. Είναι εμφανές από τα στοιχεία μας -τα οποία έχουν δημοσιευθεί- ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις ευέλικτες μορφές εργασίας. Το κατά πόσο αυτή η στροφή θα αποτελέσει αναχαιτιστικό παράγοντα στη διόγκωση της ανεργίας ή ένα απλό ακανθώδες παρακλάδι της, πρόκειται να αποδειχθεί στην πράξη σύντομα. Είναι σαφές ότι οι συγκυρίες ευνοούν μια ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, αλλά, εξετάζοντας μακροπρόθεσμα το όλο ζήτημα, θεωρώ ότι μόνο μια μετριοπαθής από την εργοδοτική πλευρά χρήση των μορφών αυτών εργασίας θα αποφέρει τα επιθυμητά για το σύνολο της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας αποτελέσματα. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι επιφορτισμένη με ένα ελεγκτικό έργο και μια συμφιλιωτική και συμβουλευτική παρουσία μέσα σε μια ρευστή πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή η ρευστότης δεν πρόκειται να πτοήσει τους επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι αποτελούν τον τελευταίο «προμαχώνα» της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Η συμβολή μας στη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς εργασίας, που θα έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να «γεννά» νέες θέσεις εργασίας, είναι αναμφιβόλως καίρια και σε συνάρτηση με το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία στοχεύει τόσο στη στήριξη της αγοράς εργασίας και των εργαζομένων -κυρίως μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ- όσο και στην καλλιέργεια μιας αναπτυξιακής προοπτικής, με κάνουν να αισιοδοξώ ότι δεν θα αργήσουμε να εξέλθουμε από το «τούνελ» και ότι φαινόμενα όπως η ανεργία θα εκριζωθούν.
*Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
kathimerini.gr

Τρόικα: Θύμωσε μέχρι και η ...κυβέρνησηΤην έντονη δυσφορία της κυβέρνησης για όσα ειπώθηκαν κατά τη χθεσινή συνέντευξη των εκπροσώπων της τρόικα εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής.

"Έχουμε ανάγκη αλλά έχουμε και όρια. Και τα όρια της αξιοπρέπειάς μας δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν" ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης η οποία σε σημερινή, με καθυστέρηση δώδεκα ωρών, ανακοίνωση του Γ. Πεταλωτή, αναφέρει:

"Η συμπεριφορά των εκπροσώπων της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, κατά τη σημερινή τους συνέντευξη, ήταν απαράδεκτη. Τους ζητήσαμε να βοηθήσουν και τιμάμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Δεν ζητήσαμε όμως από κανέναν να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν τον ρόλο τους. Και αυτό θα το καταστήσουμε σαφές σε όλους τους εταίρους μας.Έχουμε ανάγκη αλλά έχουμε και όρια. Και τα όρια της αξιοπρέπειάς μας δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Εντολές παίρνουμε μόνο από τον ελληνικό λαό.

Ακόμη, η κυβέρνηση επανειλημμένως έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, με όρους διαφάνειας, ώστε αυτή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αλλά και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Επ' αυτού έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις καθώς και λεπτομερής σχεδιασμός σε βάθος πολλών ετών. Είναι προφανές βέβαια ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει εκποίηση δημόσιας γης. Εξ ίσου προφανές είναι ότι για τη λήψη αυτών των αποφάσεων μόνη αρμόδια είναι η ελληνική κυβέρνηση".
enet.gr

Η λεηλασία μιας χώρας

ΘΗΡΙΩΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50 ΔΙΣ. ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

 Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πουλήσει τα πάντα έναντι 50 δισ. ευρώ. Στον βωμό της μείωσης του δημόσιου χρέους, το οικονομικό επιτελείο ήρθε σε συμφωνία με την τρόικα των δανειστών για την πώληση:Οι εθνικοί μας εκποιητές λαμβάνουν θέσεις

1 Κάθε εισηγμένης ή μη δημόσιας επιχείρησης. Και ως τέτοιες μπορεί να καταγραφούν (εξ όσων έχουν απομείνει στο Δημόσιο) οι ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ (Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ (μειοψηφικό πακέτο), Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Αγροτική Τράπεζα, Ελληνικά Πετρέλαια (μειοψηφικό πακέτο). Αναφερόμενοι ειδικά στις τράπεζες είπαν πως πρέπει να εκχωρηθούν μη βασικές δραστηριότητες (όπως των συναλλαγών στην περίπτωση του Ταμείου Παρακαταθηκών).Αιγιαλός και παραλία2 Η ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Φιγουράρουν δημόσιες εκτάσεις «φιλέτα» στην ηπειρωτική ή στη νησιωτική χώρα, οι βραχονησίδες (πρώτη φορά είχε επιχειρήσει να τις πουλήσει το 1991 ο Κων. Μητσοτάκης). Σε περίπου 72.000 ανέρχονται τα δημόσια κτήματα και 41.000 τα ανταλλάξιμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ως δημόσια περιουσία θεωρούνται ο αιγιαλός και η παραλία.3 Τα εμπορικά ακίνητα. Εκατοντάδες δημόσια κτίρια που βρίσκονται σε κάθε πόλη ή εκτός αυτών μπαίνουν στην τεράστια λίστα τής προς πώληση δημόσιας περιουσίας της χώρας.

Μια «προφητική» αφίσα που είχε εκδοθεί από το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί διακυβέρνησης Ν.Δ. Η διαφωνία του Κ. Σημίτη με το περιεχόμενό της είχε αποτελέσει την αιτία διαγραφής του

Μας αφήνουν την... ΑκρόποληΟι επικεφαλής της τρόικας, Σερβάζ Ντερούζ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Πολ Τόμσεν του ΔΝΤ και Κλάους Μαζούχ της ΕΚΤ, ερωτηθέντες σχετικά ξεκαθάρισαν πως «σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για αρχαία μνημεία» και ειδική επισήμανση έγινε από τον κ. Τόμσεν: «Κανείς δεν θα ήθελε να διακυβεύσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας».Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και εκποίησης της ελληνικής δημόσιας περιουσίας που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση στοχεύει στην άντληση 15 δισ. ευρώ τη διετία 2011-2012 και συνολικά 50 δισ. ευρώ την πενταετία 2011-2015. Η αρχική εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν για 8 δισ. (απαισιόδοξη, κατά την τρόικα) έναντι των 7 δισ. που έχουν εγγραφεί στο Μνημόνιο και των 3 δισ. ευρώ αρχικώς.Χαρακτηριστική είναι η προτροπή του κ. Τόμσεν προς τους Ελληνες: «Μην επιτρέπετε στους λίγους που κερδίζουν από το γεγονός ότι ελέγχουν την κρατική δημόσια περιουσία να αποκλείσουν τους καρπούς των ιδιωτικοποιήσεων από τους πολλούς».Η κυβέρνηση ξεπέρασε τους «αρχικούς δισταγμούς» της, κατά την τρόικα, και προχωράει στην καταγραφή της περιουσίας του Δημοσίου και τη δημιουργία χαρτοφυλακίου συμμετοχών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων. Κατά την τρόικα, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και εκποιήσεων είναι πραγματοποιήσιμο.Ιδέα του ΣαμαράΑξίζει να αναφερθεί ότι ανάλογη πρόταση έγινε τον περασμένο Ιούλιο από τον πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά για την άντληση 50 δισ. ευρώ από περιουσία συνολικής αξίας 300 δισ. ευρώ.Σε πρώτη φάση προχωρούν στην ανεύρεση συμβούλου που θα αναλάβει το όλο εγχείρημα.Η πώληση οτιδήποτε «κινείται ή δεν κινείται» είναι η λύση στη μείωση του δημόσιου χρέους, προκειμένου -κατά την τρόικα- να μη χρειαστεί να γίνουν και άλλες δύσκολες κοινωνικές περικοπές. Εν τούτοις η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται, αφού έχουν προηγηθεί οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και οι αυξήσεις φόρων.Τα χρήματα που θα αντληθούν από την πώληση επιχειρήσεων και ακινήτων θα μειώσουν ανάλογα το δημόσιο χρέος. Πρόκειται για μία από τις συνδυαστικές λύσεις, στις οποίες καταλήγει το οικονομικό επιτελείο ύστερα από συμφωνία με τους δανειστές. Οι άλλες δύο είναι ο ευρωπαϊκός δανεισμός για την επαναγορά του δημόσιου χρέους και οι μεμονωμένες συμφωνίες με τραπεζικούς οίκους που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού χρέους (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και ΗΠΑ).enet.gr