oaednews

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΑΣΙΟΣ: Mητροπόλεις του κόσμου - Μόσχα

Από το Συνάδελφο- Φωτογράφο Μπάμπη Τάσιο
Δημόσιο: Ποιοι ωφελούνται από την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Πρόσθετη βαθμολογική εξέλιξη και «έξτρα» μοριοδότηση ενόψει των διαδικασιών στελέχωσης θέσεων ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση αποκτούν πλέον υπάλληλοι που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Το πολυαναμενόμενο, για σημαντική μερίδα υπαλλήλων, Προεδρικό Διάταγμα που «ξεκλειδώνει» την αναγνώριση προϋπηρεσίας έως επτά ετών στον ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο με αυτό στο οποίο απασχολούνται σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 127/2016), τις προηγούμενες ημέρες, ικανοποιώντας ένα αίτημα των εργαζομένων.

Ο.Υ. ΟΑΕΔ :Δημιουργία Νέου Γραφείου στα ΚΠΑ

Θέμα:  Δημιουργία  Νέου Γραφείου στα ΚΠΑ

   Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 2225/18.7.2016   συνιστώνται στα ΚΠΑ  γραφεία παρακολούθησης προγραμμάτων  ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πρόκειται περί μιας αναγκαίας δομής, έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να διαχειρίζεται προγράμματα από κοινοτικούς πόρους ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Θεωρούμε ότι η προσθήκη ενός ακόμα γραφείου στα ΚΠΑ  δημιουργεί ικανές συνθήκες μετατροπής των ΚΠΑ σε Διευθύνσεις, η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Οι Ελληνες προτιμούν την αυτοαπασχόληση

Σε όλη την Ευρώπη, επιζητούν την τόνωση της μισθωτής απασχόλησης προκειμένου να περιορίζουν την ανεργία, να συγκρατούν τη φοροδιαφυγή και να στηρίζουν τα δημόσια έσοδα αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην Ελλάδα, ακολουθούμε τον δικό μας… μοναχικό δρόμο: Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τη χώρα σε ουραγό της Ευρώπης όσον αφορά την αναλογία μισθωτών προς τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων.

Αυξήθηκε η ανεργία τον Ιούνιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (επιδοτούμενοι και όσοι αναζητούν εργασία) έφτασε σε 827.133 άτομα τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ. Από αυτά, 437.751 (ποσοστό 52,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 389.382 (ποσοστό 47,08%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.141 (ποσοστό 37,50%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 516.992 (ποσοστό 62,50%).

Κυπριακή Οικονομία Κάλεσμα ΕΕ για ανεργία

Η ενίσχυση των υπηρεσιών εξεύρεσης απασχόλησης σε ανέργους και η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι δύο προτεραιότητες που πρέπει να θέσει η κυπριακή κυβέρνηση για να μειωθεί και άλλο η ανεργία, σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο για την απασχόληση Μαριάν Τάισεν. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ, η επίτροπος εξηγεί πως η ποιότητα των τρεχόντων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας θα πρέπει συνεχώς και αποτελεσματικά να παρακολουθείται, μιλά για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο στη χρηματοδότηση πολιτικών συστημάτων της Ενεργής Αγοράς Εργασίας και περιγράφει τα σχέδια της Κομισιόν για κινητικότητα στην αγορά εργασίας. 

Η Επίτροπος καταγράφει ποιες είναι οι συστάσεις προς την Κύπρο για την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των ετήσιων συστάσεων προς τα κράτη μέλη (country specific recommendations) και αντιπαραβάλει τις συνθήκες και την πρόοδο στην Κύπρο, με την κατάσταση στην Ελλάδα. 

Δυο προγράμματα κατάρτισης για για 50 μέλη της Ένωσης Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας.

 Την υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, διακοσίων (200) ωρών το κάθε ένα, για 50 μέλη της Ένωσης Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας, με τίτλο: «Εργάτες Αρχαιολογίας (ανασκα- φείς και αναστήλωσης)» αποφάσισε το ΔΣ του ΟΑΕΔ.

 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους ανασκαφής και ανα- στήλωσης. Ενδεικτικά τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης είναι:
• Γενικές γνώσεις Ιστορίας με σαφείς διαχωρισμούς στις περιόδους(προϊστορικά, αρχαϊκά, κλασικά, βυζαντινά, οθωμανικά, νεότερα).

Σύσταση νέου Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.

Αρ. ΦΕΚ  2225 18/7/2016

Συνιστάται σε κάθε ΚΠΑ2 του Οργανισμού νέο Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΑΕΔ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: .....

Τροποποιείται η αριθ. Δ9/οικ16295/4215/7-4-2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:

 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2215/18.07.2016

 α. Οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται: 2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νό μιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Ορ γανισμού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ. β. Προστίθεται παρ. 6 ως εξής: