Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Τι απαντά το Υπουργείο σε ερώτημα της Ομοσπονδίας, σχετικά με έλεγχο γνησιότητας


Μετά από 4 μήνες το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ απαντά σε ερώτημα της Ομοσπονδίας ενώ εκκρεμούν άλλα 2 παλαιότερα ερωτήματα.ΘΕΜΑ : «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών »

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 290/25-9-2017 έγγραφο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.

Σας διαβιβάζουμε, λόγω αρμοδιότητας, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και συναφώς όσον αφορά ζητήματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Ο εν θέματι αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/οικ.32342/19- 12-2016 ΑΔΑ: ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93 εγκύκλιος) και τις σχετικές με τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών προηγούμενες εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας, αφορά δε, σε δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί από τον ίδιο τον υπάλληλο είτε πρόκειται για ακριβή αντίγραφα, είτε πρόκειται για πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται για την πιστοποίηση της γνησιότητας τους.


Συναφώς, στο πλαίσιο του εν θέματι ελέγχου γνησιότητας τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει αντικειμενική αδυναμία πιστοποίησης της γνησιότητας εγγράφων, όπως στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν τηρείται ΑΡΧΕΙΟ στις Υπηρεσίες / Εκδούσες Αρχές ή το σχετικό αρχείο έχει αποδεδειγμένα καταστραφεί κατά τις κείμενες διατάξεις, ή δεν υφίσταται ο φορέας/ εργοδότης, τα εν λόγω έγγραφα παραμένουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου συνοδευόμενα από το σχετικό έγγραφο της εκδούσας αρχής, χωρίς να υποχρεούται η αρμόδια για τον έλεγχο Υπηρεσία σε περαιτέρω διαδικασίες, ενώ η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να προβαίνει στις κατά περίπτωση, περαιτέρω διαδικασίες.
Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού, όπου ανήκει ο υπάλληλος οργανικά, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με πληρότητα όλα τα στοιχεία εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Σε καμία περίπτωση η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα ούτε δύναται να υποκαθιστά τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων.

Συνημμένα: - Το με αριθ. πρωτ. 290/25-9-2017 έγγραφο Εσωτερική Διανομή: -Γραφείο Υπουργού (επί του αριθ. πρωτ. 1503/25-9-2017) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου