Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ευκολότερη η νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ, αιρετών


«Θετική εισήγηση της Υπηρεσίας» και όχι της «Νομικής Υπηρεσίας» των δήμων και των περιφερειών θα απαιτείται, πλέον, για την νομική στήριξη  υπαλλήλων ΟΤΑ, αιρετών, με την ψήφιση του άρθρου 99 του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ. Αυτό πρακτικά  σημαίνει ότι η νομικής στήριξη θα είναι ευκολότερη καθώς, όπως εξηγεί η αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη της περ. στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010,
προβλέπεται ότι, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν, για να παρασχεθεί, από τον οικείο δήμο, περιφέρεια, τα νομικά πρόσωπα αυτών και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομική συμπαράσταση σε υπάλληλο ο οποίος διώκεται ποινικώς για αδικήματα, που αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων τους, απαιτείται και «θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Η προσθήκη της φράσης αυτής έχει δημιουργήσει σύγχυση και δυσκολίες κατά την εφαρμογή, δεδομένου ότι αφενός δήμοι οι οποίοι δεν διαθέτουν έμμισθους δικηγόρους αναγκάζονται να καταφεύγουν σε διαδικασία ανάθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο για τη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης αφετέρου ως προς το εάν η σχετική εισήγηση θα αφορά τον έλεγχο του φακέλου της δικογραφίας ή μόνον το έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη για την εφαρμογή της. Για το λόγο αυτό, με τη διάταξη του παρόντος άρθρου, προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης, με την αντικατάσταση της φράσης «θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας», με τη φράση «θετική εισήγηση της Υπηρεσίας».
Άρθρο 99
Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
H  περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ’. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας,  ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου