Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Μετάταξη στο Δημόσιο: Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Απαντήσεις σε δύο ερωτήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας (Υ.Π.Α.), αναφορικά με τη διαδικασία ανάκλησης μετάταξης δημοσίων υπαλλήλων - εργαζομένων της Υπηρεσίας κατόπιν δικών τους νέων αιτήσεων, κλήθηκε να δώσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της εν λόγω Υπηρεσίας, με το epoli.gr να παρουσιάζει και να αναλύει τη συγκεκριμένη Γνωμοδότηση. Οι υποθέσεις - ερωτήματα
Ειδικότερα,

  • σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση, εργαζόμενος με προσωποπαγή θέση ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ υπέβαλε αίτηση μετάταξης σε θέση της ίδιας Κατηγορίας, διαφορετικής Ειδικότητας, και στη συνέχεια, ενώ η αίτησή του βρισκόταν στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με νέα αίτησή του ζητά την ανάκλησή της, με το ΝΣΚ να ερωτάται από την Υ.Π.Α., εάν η μετάταξη διακόπτεται ή υποχρεούται να αναπέμψει την υπόθεση στο ίδιο Συμβούλιο, κατόπιν της νέας αίτησης του εν λόγω υπαλλήλου.
  • σύμφωνα με την δεύτερη περίπτωση, άλλος υπάλληλος με προσωποπαγή θέση ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ, ενώ η αίτησή του για μετάταξη σε θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ5), βρισκόταν στο στάδιο έκδοσης απόφασης από τον Υπουργό - μετά και τη θετική γνωμοδότηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ανακαλεί την αρχική αίτησή του για μετάταξη και ζητεί να μεταταγεί σε θέση ανώτερης πάλι εκπαιδευτικής βαθμίδας αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την αρχικώς αιτηθείσα, με την Υ.Π.Α. να ρωτά εάν η μετάταξη διακόπτεται.
Η Γνωμοδότηση - απαντήσεις του ΝΣΚ
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση (18/2017) του ΝΣΚ (Γ’ Τμήμα),
  • επί του πρώτου ερωτήματος, α) η δεύτερη αίτηση του υπαλλήλου (αίτηση ανάκλησης της αρχικής) διακόπτει τη μετάταξη σε θέση της ίδιας κατηγορίας εφόσον υποβλήθηκε πριν την έκδοση της τελικής απόφασης του Υπουργού με την οποία ολοκληρώνεται η διοικητική πράξη της μετάταξης και η ανάκληση της αίτησης από τον εργαζόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί στην περίπτωση αυτή καταχρηστική, β) η Υπηρεσία δεν μπορεί να μετατάξει αυτεπαγγέλτως τον εν λόγω εργαζόμενο με σχέση ΙΔΑΧ σε θέση της ίδιας κατηγορίας κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 3528/07.
  • επί του δεύτερου ερωτήματος, η διαδικασία μετάταξης σε θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας υπαλλήλου ΙΔΑΧ διακόπτεται με την ανάκληση της αίτησης του εν λόγω υπαλλήλου, καθόσον έλαβε χώρα πριν την έκδοση της τελικής υπουργικής απόφασης.   

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf η Γνωμοδότηση
Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου