Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Από σήμερα οι αιτήσεις πρόσληψης συμβασιούχων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2018 καθορίζεται από αύριο Τρίτη 13/11/2018, μέχρι και την 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια Aρχή, στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. μέχρι τις 14.30, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ.73860/24-10-2018 Ανακοίνωση, καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου