Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΟΕΛ ΟΑΕΔ: ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ(ΕΥΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ σχετικά με 
 ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                   (ΕΥΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Με το υπ΄ αρ. 35882/31-5-2018 έγγραφό της η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ κοινοποίησε «απαίτηση» της Ειδικής Διαχειριστικής Επιτροπής  (ΕΥΔ) να συγκεντρωθούν παραστατικά στοιχεία, που αφορούν στην υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης των μαθητών που φοιτούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.
1.       Του συνόλου των καθαρών  αμοιβών των μαθητών 17,12 ευρώ και ειδικότερα των 6 ευρώ που αφορά το ποσό που καταβάλουν οι επιχειρήσεις στους  μαθητευόμενους εργαζόμενους με αποδείξεις είτε γραμματίων είσπραξης, είτε extrait  τραπέζης της επιχείρησης, είτε  αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού των μαθητών.

2.       Με βάση τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις  (ΑΠΔ) ζητείται επίσης να υποβληθούν παραστατικά που να αποδεικνύουν τις ασφαλιστικές εισφορές  των μαθητών προς τα ασφαλιστικά ταμεία προφανώς από τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων.
Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται από την ΕΥΔ ως υποχρεωτικές δεδομένου ότι τίθεται θέμα ομαλής χρηματοδότησης του συστήματος!
Η  Ο.Ε.Λ. μελετώντας την κατάσταση αυτή έχει να κάνει τα παρακάτω σχόλια:
1.       Ως κλάδος αγωνιζόμαστε να αναζητήσουμε θέσεις πρακτικής άσκησης, να τοποθετήσουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές σε θέσεις εργασίας ως πρακτικά ασκούμενους, να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση του προγράμματος μαθητείας και τις εργασιακές συνθήκες. Αυτή την δουλειά την κάνει ο ΟΑΕΔ από συστάσεως του 65 χρόνια.
2.       Κάθε μήνα συλλέγουμε και ελέγχουμε τα παραστατικά που φέρνουν οι μαθητές στην εκπαιδευτική μονάδα όπως παρουσιολόγια εργασίας και ΑΠΔ. Συντάσσονται δελτία εισόδου-εξόδου μαθητών για κάθε έτος και πιστώνονται οι αμοιβές των μαθητών ανά μήνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με αποδείξεις καταβολής ανά μαθητή. Στοιχεία που συγκεντρώνει το σχολείο.
3.       Παράλληλα με τις εργασίες αυτές οι εκπαιδευτικές μονάδες είναι επιφορτισμένες με την συγκέντρωση δικαιολογητικών για την καταβολή επιδομάτων σίτισης και στέγασης με έλεγχο παραστατικών στοιχείων όπως απουσίες μαθητών, μισθωτήρια συμβόλαια, αποδεικτικά  πληρωμών ενοικίων μέσω τραπεζικών καταθέσεων. 
4.       Όλες αυτές οι εργασίες γίνονται με υπολόγους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων τους ελάχιστους  διοικητικούς υπαλλήλους, όσους έχουν απομείνει μετά τις συνταξιοδοτήσεις και τις μετακινήσεις τους στα Κ.Π.Α και κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς. Στην αλυσίδα όλων αυτών των ενεργειών εμπλέκονται  οι εκπαιδευτικοί  ,που είναι υπεύθυνοι είτε για την πρακτική άσκηση, είτε για τα Γραφεία Διασύνδεσης και όλοι που είναι υπεύθυνοι ειδικοτήτων.
5.       Επίσης οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. στελεχώνουν τις Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. στην κυριολεξία με έναν ή δυο άτομα και καλύπτουν ανάγκες 30 Ι.Ε.Κ. και 5 Κ.Ε.Κ. σε όλη την χώρα. Χωρίς την συνδρομή των 1500 περίπου εκπαιδευτικών 200 αναπληρωτών (γιατί άραγε τόσο λίγοι;) και 1300 ωρομισθίων τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να καλύψουν την ζήτηση των μαθητών που προσέρχονται σε αυτά. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός των Κ.Ε.Κ.  και η ανάπτυξη τους βρίσκεται σε εξέλιξη με τεράστιο και ευρύ πεδίο ανάπτυξης σε όλες τις σχολικές μονάδες.
6.       Τέλος  οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ είναι επιφορτισμένοι μια ημέρα την εβδομάδα είτε με άδεια ημέρας, είτε ολιγόωρη να επισκέπτονται φορείς του Δημοσίου και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διενεργώντας επιτόπιους ελέγχους είτε για αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης, είτε κυρίως για επίσκεψη σε εργαζόμενους μαθητές προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Σε όλη αυτή την διαδικασία οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ όχι μόνο δεν αμείβονται για εργασίες εκτός της σχολικής μονάδας, αλλά τηρούν πλήρως το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο χωρίς μειώσεις όπως συμβαίνει στους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας. Επισημαίνεται ότι ο θεσμός Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με 5 ημέρες εκπαίδευσης στο σχολείο με 21 ώρες/εβδομάδα και παράλληλα 4 ή 5 ημέρες πρακτικής άσκησης για τους μαθητές λόγω της συνεχούς και καθημερινής ανατροφοδότησης της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί ) από την πρακτική άσκηση δια των μαθητών δέχεται ένα ακόμη τεράστιο έργο που περιέχει σε καθημερινή βάση :
·         Συμβουλευτική στους μαθητές για την επίλυσης θεμάτων που ανακύπτουν από την πρακτική άσκηση.
·         Επίλυση εργατικών διαφορών και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές (ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, κλπ).
·         Έκτακτες επικοινωνίες και επισκέψεις  με επιχειρήσεις, λογιστήρια, γονείς των μαθητών.
·         Συζητήσεις για διακοπές συμφωνητικών και αναζητήσεις νέων θέσεων πρακτικής άσκησης.
·         Συνεργασία με επαγγελματικά σωματεία και επιμελητήρια.
7.       Το τεράστιο αυτό έργο επιφορτίζονται βασικά οι τακτικοί εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. οι οποίοι είναι μόλις 480 στις 51 εκπαιδευτικές μονάδες που αριθμούν περίπου 11.500 μαθητές οι οποίοι κάνουν κατά μέσο όρο περίπου 20 μήνες πρακτική άσκηση!
8.       Παράλληλα με όλα αυτά  σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών περίπου το 30% του δυναμικού εμπλέκεται στις διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο τόσο κατά την υποβολή των αιτήσεων όσο και κατά την διαδικασία των ενστάσεων.
9.       Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως προκύπτει από έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (39214/751/12-1-2-16 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) η σύμβαση μαθητείας εμφανίζεται ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου, όπου ο μαθητευόμενος καλύπτεται από υποχρεώσεις και δικαιώματα των γενικών και ειδικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα για την καταβολή μισθών, δώρων, επιδομάτων άδειας κ.α.. Το σχολείο δεν αποτελεί ούτε φορολογική αρχή, ούτε ελεγκτική για την εφαρμογή διατάξεων υγιεινής ασφάλειας, εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ούτε του επιτρέπεται να τις υποκαταστήσει. Η ΕΥΔ έχει μπερδέψει τον ρόλο του σχολείου και των θεσμοθετημένων αρχών που συντεταγμένα έχουν επιφορτιστεί από την πολιτεία για το συγκεκριμένο έργο. Οι εκπαιδευτικές μονάδες στο πλαίσιο αυτό και όπως παραπάνω περιγράφηκε μεριμνούν και συνεπικουρούν το έργο αυτό πάντα σε επικοινωνία και συνεργασία με τους μαθητές και τις επιχειρήσεις. Ας μην επιχειρούν λοιπόν κάποιοι να ακυρώσουν τον ρόλο της εκπαιδευτικής μονάδας και να προσθέσουν προβλήματα εκεί που δεν υφίστανται επιδιώκοντας να ακυρώσουν τον ρόλο της εκπαίδευσης και του θεσμού της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Θα μας βρουν μπροστά τους μαζί με τους μαθητές, τους γονείς και την κοινωνία της εργασίας. Οι μαθητές είναι πρώτα μαθητές που φοιτούν, μαθαίνουν, ασκούνται στην τέχνη που επέλεξαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου και εξ αυτού του δικαιώματος πραγματοποιούν και την πρακτική τους άσκηση.
Συνεπώς αναφερόμαστε σε ένα έργο που κατά κύριο λόγο διατρέχεται  από διοικητικές εργασίες εντελώς ασυνήθιστες για το πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής μονάδας που είναι ενταγμένη σε τυπικό ή μη τυπικό εκπαιδευτικό  σύστημα και μάλιστα με ακραία και εντελώς οδυνηρή υποστελέχωση. Για  κάθε τακτικό εκπαιδευτικό του ΟΑΕΔ  που έχει το παραπάνω έργο αντιστοιχούν 23 μαθήτριες και μαθητές, ενώ στο Υπουργείο Παιδείας για κάθε τακτικό εκπαιδευτικό στα ΕΠΑ.Λ. αντιστοιχούν 10 περίπου μαθητές (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2014)!
Κάπου σε όλη αυτή την περιγραφή της πραγματικότητας αφήσαμε έξω το πιο θεμελιώδες έργο  αυτό της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και επικοινωνίας με τις μαθήτριες και τους μαθητές μας στο γνωστικό και συναισθηματικό πεδίο. Είναι προφανές ότι το έργο αυτό παίρνει άλλες διαστάσεις όταν έχουμε μαθητές που στην κυριολεξία με απαράμιλλη γενναιότητα αγωνίζονται 12 ώρες την ημέρα (4 ώρες σχολείο, 6 ώρες εργασία και 2 ώρες μετακινήσεις) να διεκδικήσουν μόρφωση και εργασία, έτσι ώστε ως εκπαιδευτικοί να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες των μαθητών μας . Κάτω από αυτές τις συνθήκες η νέα «υποχρέωση» η οποία είναι και αίολη νομικά εμπλέκοντας εκτός των άλλων και διαχείριση προσωπικών δεδομένων όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί μαθητών και επιχειρήσεων, έχει ξεχειλίσει το ποτήρι. Φαίνεται πως κάποιοι εκτός του ΟΑΕΔ δεν γνωρίζουν τι γίνεται στον Οργανισμό, πως γίνεται και με ποια μέσα.
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά την απαράδεκτη  καθυστέρηση υπογραφής της ΚΥΑ για την επιδότηση των μαθητών, γεγονός που προκαλεί δισεπίλυτα προβλήματα στους μαθητές, τους γονείς, τις σχολικές μονάδες. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν βασικές αιτίες μαθητικής διαρροής λόγω της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμένων αμοιβών. Επιτέλους σε μια εποχή που οι σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. με εκδηλώσεις εξωστρέφειας που τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες, που μαθητές εκπαιδευτικοί και επιχειρήσεις, αναδεικνύουν το έργο του Ο.Α.Ε.Δ. σε όλη την χώρα ο καθένας ας κάνει σωστά την δουλειά του και να μην επιχειρεί να προσθέτει προβλήματα και βαθμούς δυσκολίας στον θεσμό της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και την Διοίκηση του ΟΑΕΔ να ακυρώσει αυτή την νέα «υποχρέωση» η οποία προσθέτει γραφειοκρατία, νομικά θέματα εφαρμογής, προσωπικό οικονομικό κόστος στους μαθητές και αξεπέραστα προβλήματα σε ένα εκπαιδευτικό κλάδο που αγωνίζεται να διατηρήσει όρθιο ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης με ιστορία, εμπειρία και αποτελεσματική λειτουργία στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
Καλούμε επίσης τους Κοινωνικούς Εταίρους που συμμετέχουν στο  Δ.Σ. του ΟΑΕΔ να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, ως βασικοί πυλώνες στήριξης του θεσμού της Μαθητείας.
Ο κλάδος μας θα αντιδράσει άμεσα και αγωνιστικά με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αυτή την απαράδεκτη προς το έργο μας τακτική.
                                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                               
                                                              
I. ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΙΔΗΣ                                                             Α. ΜΠΟΛΟΦΗ
                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου