Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα για 478 προσλήψεις με την ΣΟΧ 1/2018

Απόφαση ΟΑΕΔ: Κυρώνουμε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν.4430/2016 τους επισυναπτόμενους πίνακες όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Τριμελή Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 17832/12-3-2018 απόφασή , ήτοι :
1. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
2. Προσωρινό πίνακα επιλεγέντων.
3. Προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Κατά των ανωτέρω πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημέρων (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ

(Πυλίου 6, Αθήνα, τ.θ. 14307, τ.κ. 11510) και, για να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου