Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

5 θέσεις με απόσπαση

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση πέντε (5) μονίμων ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εκ των οποίων:
  • Τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή
    κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.
  • Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου