Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για την εκκαθάριση δαπανών

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών, και του αν. Υπουργού Γιώργου Χουλιαράκη, κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 75-91 του ν. 4446/2016 (Α.240), με τις οποίες διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές στο υφιστάμενο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τέθηκαν σε ισχύ, από την 1η-1-2017, οι απαιτούμενοι διαχειριστικοί κανόνες για τον έλεγχο, την εκκαθάριση των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή αυτών, καθώς και για τη διενέργεια επιτόπου ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο, περιγράφονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Έλεγχος δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων (άρθρο 75)
«Με το άρθρο αυτό προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο του ελέγχου που ασκείται από τις οικονομικές υπηρεσίες επί των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. Ο έλεγχος διενεργείται βάσει νόμιμων δικαιολογητικών, τα οποία αποστέλλονται στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.»
 • Εκκαθάριση δαπανών (άρθρο 76)
«Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, συντάσσεται η πράξη της εκκαθάρισης επί των δικαιολογητικών και υπογράφεται αρμοδίως.»
 • Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων (άρθρο 77)
«Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι τα Χ.Ε. για την πληρωμή δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης εκδίδονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), μονογράφονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης και υπογράφονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους προϊσταμένους.»
 • Αποστολή χρηματικών Ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 78)
«Το άρθρο αυτό αφορά στη διαδικασία αποστολής των χρηματικών ενταλμάτων, των δικαιολογητικών εκκαθάρισης και δικαιολογητικών εξόφλησης στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του προβλεπόμενου κατασταλτικού ελέγχου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4270/2014 από 1-1-2017 δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του Κράτους.»
 • Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων (άρθρο 79)
«Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προβλέπεται η ακύρωση χρηματικού εντάλματος ηλεκτρονικά μέσω Ο.Π.Σ.Δ.Π., μόνο πριν την αποστολή αιτήματος στη Δ.Ο.Υ. για διενέργεια συμψηφισμού απαιτήσεων – οφειλών.»
 • Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων (άρθρο 80)
«Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η εξόφληση των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων γίνεται με ηλεκτρονική εντολή της αρμόδιας οργανικής μονάδας της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα προς την ΤτΕ.»
 • Έκδοση και θεώρηση Επιτροπικών Ενταλμάτων (άρθρο 81)
«Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης, μέσω Ο.Π.Σ.Δ.Π., των Επιτροπικών Ενταλμάτων (Ε.Ε.) από τις οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων και των λοιπών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, με τα οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες κάθε φορά πιστώσεις από τον κύριο διατάκτη στους δευτερεύοντες διατάκτες του ιδίου φορέα.»
 • Χρηματικά εντάλματα δευτερεύοντα διατάκτη – Μηνιαίες καταστάσεις (άρθρο 82)
«Με το υπόψη άρθρο ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης Χ.Ε. που εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων που μεταβιβάστηκαν μετά από εγκριτική απόφαση του κύριου διατάκτη, στους δευτερεύοντες διατάκτες, μέσω Ο.Π.Σ.Δ.Π.»
 • Ανάκληση Επιτροπικών Ενταλμάτων (άρθρο 83)
«Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος ανάκλησης των Επιτροπικών Ενταλμάτων. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι κάθε πίστωση που μεταβιβάζεται (με Ε.Ε.) σε δευτερεύοντα διατάκτη, ισχύει μέχρι την 31ηΔεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται.»
 • Τηρούμενα βιβλία από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων (άρθρο 84)
«Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, αναφέρονται αναλυτικά όλα τα βιβλία που μέσω του ΟΠΣΔΠ, τηρούνται υποχρεωτικά από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων και είναι τα εξής: 1. Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, 2. Ημερολόγιο, 3. Βιβλίο λογαριασμού δευτερευόντων διατακτών, 4. Βιβλίο υπολόγων Χ.Ε.Π. και προσωρινών Χ.Ε., 5. Ημερολόγιο εκδιδομένων προσωρινών Χ.Ε., 6. Ημερολόγιο Χ.Ε. που εκδίδονται σε βάρος λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού, 7. Βιβλίο προκαταβολών που χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 114 του ν.4270/2014, 8. Ημερολόγιο Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης λογαριασμού των εξοφλουμένων, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, χρηματικών ενταλμάτων και 9. Μητρώο Δικαιούχων.»
 • Αρμόδια όργανα και ευθύνη αυτών (άρθρο 85)
«Η ευθύνη των αρμόδιων οργάνων διακρίνεται σε α) αστική, β) πειθαρχική και γ) ποινική.»
 • Επιτόπου έλεγχος δαπανών (άρθρο 86)
«Ο επιτόπου έλεγχος διενεργείται όταν ανακύπτουν σοβαρές αμφιβολίες για το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης. «Με το άρθρο 91 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (Α.143) θεσπίζεται ο επιτόπου έλεγχος των δημοσίων δαπανών, στόχος του οποίου αποτελεί η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου που ασκείται από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων, δεδομένου ότι αυτός επεκτείνεται και πέραν του τυπικού ελέγχου. Ο επιτόπου έλεγχος διενεργείται όταν ανακύπτουν σοβαρές αμφιβολίες για το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης.»
 • Ανάθεση του επιτόπου ελέγχου – αρμόδια όργανα (άρθρο 87)
«Σύμφωνα με το άρθρο 91, παρ. 5 του ν. 4270/2014, εάν κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, η οικονομική υπηρεσία αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό Οικονομικών και τον διατάκτη, ακολουθώντας τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.»
 • Έκθεση ελέγχου (άρθρο 88)
«Με τις παρ. 1 και 2 του υπόψη άρθρου, ορίζεται ότι στην έκθεση ελέγχου πρέπει να τεκμηριώνονται οι παρατηρήσεις και το πόρισμα των ελεγκτικών οργάνων και να καταχωρίζονται οι διαπιστώσεις και η γνώμη των εμπειρογνωμόνων.»
 • Ειδικές διατάξεις (άρθρο 89)
 • Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 90).
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου