Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Περί εσωτερικού δικτύου (Intranet)

Μια σημαντική δουλειά (χωρίς να έχει αναγνωρισθεί) από το συνάδελφο Δημοσθένη Μεσσήνη 
Λόγω έλλειψης εσωτερικού δικτύου (Intranet) στον Οργανισμό επινοήθηκε και σχεδιάστηκε τον Μάιο του 2012 και αναπτύσεται μέχρι σήμερα δικτυακή πλατφόρμα εσωτερικού δικτύου ενημέρωσης (Intranet) όλων των υπαλλήλων όλων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με στόχο την συνεχή απλούστευση διαδικασιών και εξοικονόμηση εργατοωρών.
Η πλατφόρμα που βρίσκεται στην διεύθυνση http://192.168.30.55/pdan περιέχει επιγραμματικά τα εξής:

1. Πλήρες δυναμολόγιο προσωπικού.
2. Σύστημα online καταχώρησης των Υπερωριών από όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες (ΚΠΑ2, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, κλπ) που υπάγονται τις Περ/κές Δ/νσεις του Ο.Α.Ε.Δ.

3. Σύστημα καταχώρησης, παρακολούθησης και εκτύπωσης προτυποποιημένων αποφάσεων των Αδειών τόσο από την Δ/νση Διοικητικού της Διοίκησης, τα Τμ. Διοικητικού των Περ/κών Δ/σεων όσο και από τα Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης των κατά τόπους Υπηρεσιών που εποπτεύονται από τις Περ/κές Δ/νσες με δικλείδες ασφάλειας όσον αφορά στην καταχώρηση.
4. Σύστημα καταχώρησης, παρακολούθησης και εκτύπωσης προτυποποιημένων αποφάσεων των Μετακινήσεων (Εκτός έδρας) τόσο από την Δ/νση Διοικητικού της Διοίκησης όσο και από τα Τμ. Διοικητικού των Περ/κών Δ/σεων.
5. Σύστημα παρακολούθησης των Αναρρωτικών αδειών πέραν των τριών (3) ημερών, των Απεργιών και των Στάσεων εργασίας από τα Γραφεία Μισθοδοσίας των Περ/κών Δ/σεω, τα Τμ. Διοικητικών των Περ/κών Δ/νσεων και την Δ/νση Διοικητικού της Διοίκησης.
6. Σύστημα παρακολούθησης των Υπερωριών από τα Τμ. Διοικητικού & Οικονομικού των Περ/κών Δ/νσεων.
7. Σύστημα καταγραφής και αναζήτησης των υποβληθεισών ενστάσεων των δικαιούχων για θέματα ασφάλισης με την μορφή ευρετηριακού πρωτοκόλλου (Π.Δ.Α.&Ν.).
8. Σύστημα εσωτερικής ενημέρωσης των Υπηρεσιών για θέματα που τις αφορούν με την μορφή ανακοινώσεων.
9. Σύστημα καταχώρησης των στοιχείων των απεργιών ανά Υπηρεσία με αυτόματο υπολογισμό των ζητούμενων ποσοστών.
10. Εφαρμογή εμφάνισης των ορίων αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 με τη μορφή εύχρηστου ευρετηρίου.
11. Σύστημα καταχώρησης αδειών εξόδου με αυτόματο υπολογισμό και έλεγχο του υπολοίπου.
12. Σύστημα καταχώρησης τηλεφωνικού σήματος με αυτόματο υπολογισμό των καθαρών ροών και των υπολοίπων στοιχείων (λήξεις συμβάσεων, καταγγελίες συμβάσεων, αποχωρήσεις, προσλήψεις) ανά Υπηρεσία, Νομό & Περιφέρεια.
13. Εφαρμογή χαρτογράφησης τοπικών φορέων και καταγραφή συναντήσεων με τη μορφή ευρετηρίου.
14. Εφαρμογή καταγραφής και αναζήτησης των αρμοδιοτήτων των υπηρετούντων υπαλλήλων σε ΚΠΑ.
15. Εφαρμογές καταχώρησης αρμοδιοτήτων / αντικειμένων υπαλλήλων ΚΠΑ2, Περ/κών Δ/νσεων & Διοίκησης.
16. Φόρμα καταγραφής της εκτίμησης αναγκών σε υπαλλήλους για τα ΚΠΑ2.
17. Επετηρίδα με δυναμική αναφορά στην τρέχουσα προϋπηρεσία.
18. Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης όλου του ψηφιακού εξοπλισμού του ΟΑΕΔ (e-inventory).
19. Σύστημα καταγραφής της ημερήσιας κίνησης στα Infodesk των ΚΠΑ2.
20. Σύστημα καταχώρησης, παρακολούθησης και αναζήτησης των εγκυκλίων που εκδίδονται από τις Δ/σεις της Διοίκησης.
21. Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των προτάσεων των υπαλλήλων με στόχο την απλούστευση / βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.
22. Δυνατότητα αναζήτησης των χορηγηθεισών αδειών και του υπολοίπου αυτών από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.
23. Δυνατότητα αναζήτησης των χορηγηθεισών υπερωριών από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.
24. Δυνατότητα αναζήτησης των χορηγηθεισών μετακινήσεων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.
25. Διαχείριση καρτελών ενδιαφερομένων για το EURES
26. Διαχείριση ραντεβού ενδιαφερομένων για το EURES με τους Συμβούλους.
27. Διαχείριση καταλόγου Συμβούλων & Βοηθών EURES.
28. Διαχείριση καταλόγου εργοδοτών EURES
29. Αυτόνομες εφαρμογές που σχετίζονται με το πρόγραμμα «Re-Engineering».
30. Σύστημα δημιουργίας μηνιαίου μητρώου ελεγκτών και αυτόνομη εφαρμογή ανάθεσης Α/θμιων ελέγχων.
31. Εφαρμογή καταγραφής εκκεμοτήτων συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων Απασχόλησης και ΛΑΕΚ.
32. Εφαρμογή καταγραφής εκπαιδευτικών σεμιναρίων (ΕΚΔΔΑ, κλπ) ανά υπάλληλο.
33. Φόρμα καταγραφής εκπαιδευτών συμβουλευτικής.
34. Φόρμα καταχώρησης μηνιαίας Σκοροκάρτας
35. Φόρμα καταχώρησης εντύπου «Πείτε μας τη γνώμη σας»
36. Πλήρης, δυναμικά επικαιροποιούμενος, τηλεφωνικός κατάλογος.
37. Κατάλογος όλων των υπηρεσιακών email των υπαλλήλων με δυνατότητα αποστολής email σε μεμονομένους χρήστες ή σε ομάδες χρηστών μέσα από την πλατφόρμα.
38. Εφαρμογή online συνομιλίας (chat) και ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των υπαλλήλων.
39. Εφαρμογή συνεργατικού φόρουμ για επικοινωνία όλων των υπαλλήλων του Οργανισμού.
40. Καρτέλα υπαλλήλων με προσωποποιημένη πληροφόρηση για άδειες, μετακινήσεις, υπερωρίες, προύπηρεσία κλπ.
41. Εφαρμογή διαχείρισης ημερήσιας δαπάνης, κοστολογίου και προϊόντων ΒΝΣ.
42. RSS feeds, αναζήτηση, χάρτης σελίδων
43. Πληροφοριακό υλικό
I. Κωδικοποιημένος οδηγό αδειών
II. Προτυποποιημένα έγγραφα αιτήσεων αδειών
III. Προτυποποιημένα έντυπα συμβουλευτικών υπηρεσιών
IV. Διάφορα προτυποποιημένα έντυπα
V. Δ/νσεις & email Υπηρεσιών
VI. Ανταποκριτές ανά Περιφερεαική Ενότητα
VII. Προσωπικά Υπηρεσιακά email
VIII. Νομοθεσία σε θέματα:
1. Διοικητικού
2. Εκπαιδευτικών
3. Ασφάλισης
4. Προμηθειών
5. Μητρώου
6. Απασχόλησης
7. ΠΣ Εργάνη
8. Ν.2643
9. Προσλήψεων/Αποχωρήσεων
10. Οικονομικών
IX. Θέματα re-engineering

Η εν λόγω δικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με ανοικτό λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα με μηδενικό κόστος. Βρίσκεται σε εξυπηρετητή (server) στο “Computer Room” του Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίος μεταφέρθηκε από τον καταργημένο Οργανισμό Εργατικής Εστίας (O.E.E.) ειδικά για το σκοπό αυτό. Είναι δε κατασκευασμένη με δυνατότητα πολυεπίπεδης πρόσβασης στα διάφορα υπο-συστήματα που περιέχει.


2 σχόλια:

  1. Έχεις την αναγνώριση από πολλούς συναδέλφους σου κ.Μεσσήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ που με την συνδρομή σου βοήθησες την καθημέρινότητά μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οπως το έθεσα και σαν ανώνυμος σε προηγούμενο ποστ τα Επικοινωνιακά τρυκ βρίθουν στους κόλπους του ΟΑΕΔ εντός και εκτός διοίκησης .Καλό είναι οι συνάδελφοι να επαινούνται από την διοίκηση ,άλλα όλοι .Το κατά δύναμη φυσικά ,γιατί από μια άλλη οπτική γωνία ένα μυαλό έχει και αυτή η διοίκηση .Μπορεί να ξεχάσει κανέναν ή κάποιους . Άνθρωποι είναι έτσι και αλλιώς και οι μεν και οι δε .( Ο Κόρπας ο Βασίλης απο την Δράμεση τα λέει αυτα .Εγώ δηλαδή)

    ΑπάντησηΔιαγραφή