Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

903.913 ευρώ όφελος για τον ΟΑΕΔ από πρωτοβουλία Υπαλλήλου

Σε συνέχεια της τακτικής ενημέρωσης που λαμβάνουμε από τον ακούραστο συνάδελφο Άγγελο Βώρο, έχουμε την χαρά να σας γνωστοποιήσουμε τη δική του ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του τρόπου σύνδεσης όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας με συνολική εξοικονόμηση  για τον ΟΑΕΔ 903.913 ευρώ. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός, σε μια εποχή που οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν στοχοποιηθεί, σε μια εποχή που ο δημόσιος τομέας συλλήβδην , έχει στοχοποιηθεί, να παρουσιάζονται τέτοια στοιχεία από πρωτοβουλία υπαλλήλων. Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Άγγελο Βώρο και καλή συνέχεια! Ελπίζουμε πως και η  Διοίκηση του Οργανισμού θα αναγνωρίσει επίσημα το τεράστιο αυτό έργο.
Ακολουθεί η ενημέρωση όπως τη λάβαμε από τον συνάδελφο:

"Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση (στις 27.04.2017) του έργου της αναβάθμισης του τρόπου σύνδεσης (με τεχνολογία ADSL/VDSL IP VPN)
όλων των 
Yπηρεσιών ΚΠΑ2 & ΕΠΑΣ του Οργανισμού  στο Ιδιωτικό Δίκτυο ΟΑΕΔ.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης εκ των δύο
Μελετών-Προτάσεων, που υποβλήθηκαν στην Διοίκηση ΟΑΕΔ με το αριθ. πρωτ.
2671/01.03.2016 έγγραφο (επισυνάπτεται) της Περ/κης Δ/νσης Πελοποννήσου ΟΑΕΔ.
Η δεύτερη Μελέτη-Πρόταση (επισυνάπτεται), που αφορούσε την αναβάθμιση των συνδέσεων
των 7 Περ/κών Δ/νσεων ΟΑΕΔ με αξιοποίηση του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
έχει ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο 2016. 

Όπως είχε αναφερθεί αρχικά (Μάρτιος 2016) στην συγκεκριμένη Μελέτη-Πρόταση για ΚΠΑ2/ΕΠΑΣ (επισυνάπτεται),
με την πλήρη εφαρμογή της ο Οργανισμός θα εξοικονομούσε ετησίως 937.083,80 €, πετυχαίνοντας μείωση των
τηλεπικοινωνιακών του δαπανών κατά 84%.
Τον Οκτώβριο 2016,  λαμβάνοντας υπόψη και τα νεότερα δεδομένα από την υλοποίηση της δεύτερης Μελέτης-Πρότασης
αξιοποίησης των δικτύων ΣΥΖΕΥΞΙΣ των 7 Περ/κων Δ/νσεων, το συνολικό όφελος για τον ΟΑΕΔ από την
εφαρμογή και των 2 Προτάσεων-Μελετών, είχε υπολογιστεί σε 1.071.036,60 € ετησίως (ή 89.253,05 μηνιαίως).
( επισυνάπτεται και το σχετικό  e-mail «Αναφοράς Ολοκλήρωσης» του συγκεκριμένου έργου που εστάλη στις 10.10.2016
  και περιέχει την επικαιροποιημένη ανάλυση του υπολογισμού Οκτωβρίου 2016 για το συνολικό όφελος για τον ΟΑΕΔ).

Συνυπολογίζοντας όλα τα επιπλέον στοιχεία (τροποποιήσεις σχεδιασμού, πραγματικές νέες χρεώσεις 
COSMOTE,
καταργήσεις γραμμών κλπ.) που προέκυψαν κατόπιν στην πορεία  κατά την υλοποίηση  και των δύο ανωτέρω προτάσεων
το τελικό συνολικό όφελος του Οργανισμού από την εφαρμογή τους, όπως αυτό υπολογίζεται τον Απρίλιο 2017,
ανέρχεται σε 903.913,68 € ετησίως (ή 75.326,14 μηνιαίως) δηλ. μείωση των δαπανών κατά 76%.
( Το αναλυτικό μοντέλο του συγκεκριμένου υπολογισμού με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά πρωτογενή δεδομέναπεριέχεται

  στο  αρχείο Excel της παρακολούθησης των έργων που επισυνάπτεται ).
Οι ανωτέρω αναφερόμενες μειώσεις άρχισαν σταδιακά να αποτυπώνονται και στον μηνιαίο ενιαίο λογαριασμό
τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ΟΑΕΔ από τον Οκτώβριο 2016 και μετά. 
Όσον αφορά τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν μετά την συγγραφή των δύο Μελετών-Προτάσεων κατά την διάρκεια της
φάσης υλοποίησής τους, και είχαν ως συνέπεια την παραπάνω μεταβολή – σε σχέση με την αρχική ανάλυση - στα ποσά
που ωφελείται ο Οργανισμός,  αναφέρουμε ενδεικτικά την δημιουργία νέας αυτόνομης σύνδεσης σε κάθε Υπηρεσία ανεξαρτήτως
συστέγασης, την αναβάθμιση της κεντρικής γραμμής δικτύου σύνδεσης της Διοίκησης στο δίκτυο ΟΑΕΔ στα 200
Mbps αντί για
150 
Mbps που είχε αρχικά προταθεί και την διατήρηση τελικά των παλιών μισθωμένων κυκλωμάτων της Περ/κης Δ/νσης Αττικής
& Νήσων (μόνο)
 λόγω της αποκλειστικής χρήσης της νέας διασύνδεσης της ΠΔ μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τις ανάγκες του νέου 
Call Center ΟΑΕΔ.

Συνοπτικά το συγκεκριμένο έργο αναλύεται ως εξής:

1. Αναβαθμίστηκε ο τρόπος σύνδεσης 161 Υπηρεσιών (114 ΚΠΑ2 & 47 ΕΠΑΣ) στο δίκτυο ΟΑΕΔ με χρήση της
    τεχνολογίας 
ADSL/VDSL IP VPN και σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο προηγμένο ενεργό δικτυακό εξοπλισμό
    (της εταιρείας 
Cisco Systems) των Υπηρεσιών, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα ποιοτική αναβάθμιση (με πολλαπλάσιες
    ταχύτητες πρόσβασης)  των συνδέσεων και σημαντική μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους του Οργανισμού.
    Σημειώνεται ότι οι συνδέσεις 8 ακόμη Υπηρεσιών ΟΑΕΔ (4 ΚΠΑ2 & 4 ΕΠΑΣ) είχαν ήδη αναβαθμιστεί, μέσω του
    δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, λόγω της συστέγασής τους με τις αντίστοιχες Περ/κες Δ/νσεις.

2.  Οι αναβαθμίσεις έγιναν με ίδια μέσα (προσωπικό Γρ. Πληροφορικής & Δ/νσης Μηχανογράφησης) του Οργανισμού
     με ελάχιστο (όπου απαιτήθηκαν μετακινήσεις) ή ακόμη και μηδενικό κόστος (πλήρως απομακρυσμένες εγκαταστάσεις).
     Από τις 161 αναβαθμίσεις οι 44 (δηλ. ποσοστό 27,33 %) έγιναν πλήρως απομακρυσμένα με μικρή βοήθεια από
     (μη τεχνικούς) συναδέλφους των Υπηρεσιών.

3. Οι αναβαθμίσεις έγιναν με χρήση του αναλυτικού «Οδηγού Υλοποίησης» (επισυνάπτεται η πιο πρόσφατη έκδοσή του 1.7),
     η αρχική έκδοση του οποίου διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 8065/22.06.2016 έγγραφο (επισυνάπτεται) της Περ/κης Δ/νσης
     Πελοποννήσου ΟΑΕΔ.
     Όλες οι ιδιαιτερότητες - τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των εγκαταστάσεων αντιμετωπίστηκαν
     επιτυχώς στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του έργου.
4. Η αναβάθμιση στις νέες αυξημένες ταχύτητες έκανε εφικτή την παραγωγική λειτουργία – υλοποίηση της σχετικής υποδομής
    των νέων Πιλοτικών ΚΠΑ2 (με χρήση Η/Υ και δωρεάν Ασύρματο Δίκτυο για το κοινό), κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να συμβεί
    με τις παλιές πολύ χαμηλές ταχύτητες σύνδεσης των Υπηρεσιών.

5. Με την χρήση του αναλυτικού μοντέλου υπολογισμού μείωσης τηλεπικοινωνιακού κόστους ΟΑΕΔ (περιλαμβάνεται στο
    επισυναπτόμενο αρχείο 
Excel της παρακολούθησης των έργων) ήταν δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των αναμενόμενων
    μειώσεων κατά την διάρκεια των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα (καταργήσεις παλιών
    κυκλωμάτων, κόστος νέων/παλιών κυκλωμάτων).
    Μέσω της χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου εντοπίστηκαν πρόσφατα αποκλίσεις στους λογαριασμούς τηλεπικοινωνιακών
    τελών, που οφείλονταν σε πολύμηνες (αποδεδειγμένα) λανθασμένες χρεώσεις παλιών κυκλωμάτων
, για τα οποία είχε ήδη ζητηθεί
    έγκαιρα από την Δ/νση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ η κατάργησή τους. Με βάση τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία, έχει ήδη γίνει σχετικό αίτημα
    από την Δ/νση Μηχανογράφησης προς τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΟΑΕΔ και στους επόμενους μηνιαίους λογαριασμούς
    τηλεπικοινωνιακών δαπανών θα πρέπει να αναμένεται η επιπλέον επιστροφή προς τον ΟΑΕΔ σημαντικών ποσών που αφορούσαν
    τις λανθασμένες αυτές χρεώσεις.

Η επιτυχής έκβαση όλης αυτής της προσπάθειας δεν θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχε η στήριξη κάποιων ανθρώπων που βοήθησαν
ώστε οι αρχικές «ασκήσεις επί χάρτου» να γίνουν πράξη αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την δικτυακή υποδομή όλων των Υπηρεσιών
του Οργανισμού, κάτι που αποτελεί και «όχημα» για την επιτυχή αναδιοργάνωση (
reengineering) του ΟΑΕΔ στο επίπεδο εγκατάστασης
των «νέων» εφαρμογών, έργο που είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα.
Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους του συναδέλφους των Γραφείων Πληροφορικής των Περ/κων Δ/νσων ΟΑΕΔ
καθώς και της Δ/νσης Μηχανογράφησης
 που βοήθησαν όχι μόνο στην υλοποίηση των αναβαθμίσεων στις κατά τόπους Υπηρεσίες
αλλά και στην βελτίωση της διαδικασίας μέσα από τις προτάσεις τους, οι οποίες και έχουν, ως γνωστόν, αποτυπωθεί και στις μεταγενέστερες
εκδόσεις του «Οδηγού Υλοποίησης». Επίσης ευχαριστούμε τους συναδέλφους των 44 ΚΠΑ2/ΕΠΑΣ που μας βοήθησαν υλοποιώντας
τις προαπαιτούμενες φυσικές συνδέσεις του εξοπλισμού ώστε να είναι εφικτή η δυνατότητα της πλήρως απομακρυσμένης εγκατάστασης.
Ιδιαίτερα δε, οφείλω να ευχαριστήσω και την Προϊσταμένη της Περ/κης Δ/νσης Πελ/σου ΟΑΕΔ κ. Ειρήνη Μαρίνου για την πολύπλευρη
στήριξή της καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.

Είναι δεδομένο ότι τα δύο αυτά έργα, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των αντίστοιχων υποδομών, εκτός από τα οικονομικά οφέλη που
αποδεδειγμένα αποφέρουν, έχουν βελτιώσει και την εργασιακή καθημερινότητα των συναδέλφων μας στις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ πανελλαδικά.
Ελπίζω να αποτελέσουν παράδειγμα για αντίστοιχες δημιουργικές & συνεργατικές δράσεις τόσο εντός ΟΑΕΔ όσο και ευρύτερα στον
Δημόσιο Τομέα, και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τέτοιες προσπάθειες να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιστρέφουν στο
κοινωνικό σύνολο βελτιώνοντας την καθημερινότητα όλων των πολιτών.

Με τιμή,


 Άγγελος Βώρος"


14 σχόλια:

 1. Μπράβο στο συνάδελφο Άγγελο, καθώς και στον υπάλληλο της εστίας Δημοσθένη Μεσσήνη, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο στον Υπάλληλο για την κίνηση του, καλό ομως θα ήταν να συνοδεύεται και από καμιά έμπρακτη αναγνώριση από τον ΟΑΕΔ, δύσκολη εποχή . Κι αν ο συνάδελφος έχει και παιδάκια που σπουδάζουν και δόση για σπίτι κλπ..ας πάρει και κάτι για να ανασάνει η οικογένεια του..οπότε θα σκέφτεται ακόμα καλύτερα και θα ωφεληθεί περισσότερο ο Οργανισμός.
  Υπάρχουν βέβαια και άλλοι συνάδελφοι που από παρεμβάσεις τους έχει κερδίσει πολλά ο Οργανισμός, όπως για παράδειγμα μέλη επιτροπών έχουν περικόψει πάνω απο 25.000.000 € από εργολάβους στο Ολυμπιακό Χωριό, και μερικά εκατομμύρια ακόμα από δίκες που έχουν χάσει εργολάβοι...Αυτά όμως και πολλά άλλα δεν γίνονται γνωστά..όπως επίσης δεν γίνονται γνωστά και τα εκατομμύρια που χάνονται από τον Οργανισμό από "αβλεψίες" συναδέλφων....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ Ο ΟΑΕΔ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 150.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΑΡΓΙΑ. Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΕΠΡΑΤΕ ΤΗΝ "ΑΒΛΕΨΙΑ" ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ...

   Διαγραφή
 3. Ο ΟΑΕΔ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ!
  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. OI ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΒΑΖΟΥΜΕ

   Διαγραφή
 4. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ο υπάλληλος της χρονιάς, Άγγελος Βώρος, ΟΑΕΔ Πάτρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΩΝ: ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ. ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΟΙ ... ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

   Διαγραφή
  2. Κακοήθη και ειρωνικά σχόλια τύπου ¨έγιναν όλοι μαλλιά κουβάρια ¨ και ¨φυτώριο υψηλόβαθμων στελεχών¨ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις των υπαλλήλων του ΚΠΑ 2 ΑΘΗΝΩΝ.
   Ενωμένοι με κριτήριο πάντα την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας στηρίζουμε τον προϊστάμενο γιατί πέτυχε με πολύ κόπο και προσπάθεια την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
   Διαφωνούμε και αντιστεκόμαστε σε λογικές που μας θεωρούν ικανούς και άξιους να δουλεύουμε στην πρώτη γραμμή για πολλά χρόνια , αλλά ανίκανους να αντιληφθούμε ¨το καλό της Υπηρεσίας¨.


   Οι Υπάλληλοι του ΚΠΑ 2 ΑΘΗΝΑΣ

   Διαγραφή
  3. Κακοήθη και ειρωνικά σχόλια τύπου ¨έγιναν όλοι μαλλιά κουβάρια ¨ και ¨φυτώριο υψηλόβαθμων στελεχών¨ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις των υπαλλήλων του ΚΠΑ 2 ΑΘΗΝΩΝ.
   Ενωμένοι με κριτήριο πάντα την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας στηρίζουμε τον προϊστάμενο γιατί πέτυχε με πολύ κόπο και προσπάθεια την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
   Διαφωνούμε και αντιστεκόμαστε σε λογικές που μας θεωρούν ικανούς και άξιους να δουλεύουμε στην πρώτη γραμμή για πολλά χρόνια , αλλά ανίκανους να αντιληφθούμε ¨το καλό της Υπηρεσίας¨.


   Οι Υπάλληλοι του ΚΠΑ 2 ΑΘΗΝΑΣ

   Διαγραφή
 6. Δήλωση του Πρωθυπουργού για την πρωτοβουλία υπαλλήλου του ΟΑΕΔ χάρη στην οποία εξοικονομήθηκαν σημαντικοί πόροι για το Δημόσιο
  «Ενημερώθηκα από την Διοίκηση του ΟΑΕΔ για την εξαιρετική πρωτοβουλία του κ. Άγγελου Βώρου, εργαζόμενου του ΟΑΕΔ. Ο κ. Βώρος υλοποίησε την αναβάθμιση του τρόπου σύνδεσης όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού με συνολική εξοικονόμηση για τον ΟΑΕΔ 903.913 ευρώ. Αυτό το έργο βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και την καθημερινότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ.
  Ο κατασυκοφαντημένος δημόσιος τομέας δείχνει μέσα από αυτό το γεγονός τις τεράστιες του δυνατότητες. Στις δομές του υπάρχουνε πολλοί άνθρωποι με εξαιρετικές ικανότητες και διάθεση προσφοράς. Όταν τους προσφέρονται τα κατάλληλα μέσα και τους παρέχεται η αντίστοιχη εμπιστοσύνη τα αποτελέσματα μπορούν να είναι αξιοσημείωτα.
  Γνωρίζουμε πως το φιλότιμο που αποδεικνύουν υπάλληλοι δεν αρκεί τις περισσότερες φορές για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για τον πολίτη. Γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και στους πολίτες της, απέναντι σε όσους μας καλούν σε απαξίωση του δημόσιου τομέα.
  Συγχαίρω τον κ. Άγγελο Βώρο και τον ευχαριστώ εκ μέρους όλων των πολιτών για την εξαιρετική του αυτή προσπάθεια».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ.
  ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για τον κ.Μεσσήνη Δημοσθένη δεν έχει έπαινο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή