Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Θέσεις για 23 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Η ΕΕ ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης εικοσιτριών (23) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2017, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2965/26.04.2017 έγγραφό της.
Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά στην 26η Μαΐου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.Β.2)
Όσον αφορά στην 26η Ιουνίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης(EMPL.Β.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4)
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου