Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Σε ηλεκτρονική εφαρμογή η ποσόστωση των φύλων σε θέσεις Δημοσίου

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό και την υποστήριξη των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στη χώρα. 
Ηδη είναι υποχρεωτική κατ' ελάχιστο στο 1/3 συμμετοχή κάθε φύλου στα οριζόμενα από τη Διοίκηση μέλη, σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Η τήρηση αυτού του ποσοστού είναι υποχρεωτική και στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ..

AdTech Ad
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα το ποσοστό εκπροσώπησης του κάθε φύλου είναι υποχρεωτικό, εφόσον στην οικεία Υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).
Σύμφωνα δε με την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).
Η σύνθεση των συλλογικών οργάνων θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να μην αμφισβητείται η νομιμότητα των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και προκύψει θέμα ακυρότητας των αποφάσεών τους, καθόσον αυτές υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο των αρμόδιων δικαστηρίων.
Έως σήμερα, η παρακολούθηση της τήρησης της ποσόστωσης γινόταν με την κοινοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς την Γ.Γ.Ι.Φ. των αποφάσεων σύστασης και τροποποίησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. Ωστόσο διαπιστώθηκε η ανάγκη της υποστήριξης των υπηρεσιών στην τήρηση των διατάξεων, καθώς και η ανάγκη παρακολούθησης με κεντρικό και αυτόματο τρόπο του συνόλου των συνθέσεων των συλλογικών οργάνων.
Για τους λόγους αυτούς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματεία Ισότητας σχεδίασε και παρέλαβε το Έργο "Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, λειτουργία εφαρμογής των νόμων για την ποσόστωση των φύλων στα όργανα της δημόσιας διοίκησης και στους εποπτευόμενους φορείς", το οποίο εντάσσεται στο Έργο Σημαία: "Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης" ("Παρατηρητήριο").
Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα της Διοίκησης στην συγκρότηση και καταχώριση των συσταθέντων ή υπό σύσταση συλλογικών οργάνων και διευκολύνει τόσο την τήρηση της ποσόστωσης όσο και την παρακολούθησή της από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων.
Ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες:
•    να εισέλθουν στην εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνσηhttp://posostosi.isotita.gr
•    να συμπληρώσουν τα στοιχεία των φορέων και τα στοιχεία των υφιστάμενων συλλογικών οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων
•    να προβαίνουν σε καταχώριση κάθε νέου συλλογικού οργάνου που συστήνεται υπό την αρμοδιότητά τους και υπάγεται στις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου