Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων

Σας παρουσιάζουμε κάποιες απαντήσεις  του Υπουργείου σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων με την επιφύλαξη ότι κάποιες διατάξεις έχουν αλλάξει από τότε (2003)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Εισαγωγικό Σημείωμα ……………………………………… σελ. 3
Θέματα διορισμού & μονιμοποίησης ……………………... σελ. 5
Θέματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας για
βαθμολογική εξέλιξη …………………………………………σελ. 6
Επιλογή Προϊσταμένων …………………………………….. σελ. 7
Υπηρεσιακά Συμβούλια …………………………………….. σελ. 7
Θέματα Μετατάξεων ………………………………………… σελ. 8
Θέματα Αποσπάσεων ……………………………………….. σελ. 9
Θέματα Κανονικής Άδειας …………………………………. σελ. 11
Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ………………………….   σελ. 13
Άδεια για επιμορφωτικούς ή
επιστημονικούς λόγους ………………………………………σελ. 15
Άδεια εξετάσεων …………………………………………….. σελ. 15ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των σχέσεων της διοίκησης όχι μόνο με τον πολίτη αλλά και με τους συναδέλφους – δημοσίους υπαλλήλους των άλλων υπηρεσιών, εγκαινιάζεται η προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) για μια όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για θέματα που τους αφορούν.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει μια σειρά από θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων. Ελπίζουμε ότι, στο πλαίσιο της «ανοιχτής διοίκησης», η πρωτοβουλία αυτή θα συνεισφέρει στην καλύτερη γνώση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

            Ουσιαστικά πρόκειται για μια συλλογή απαντήσεων σχετικά με την ερμηνεία – εφαρμογή των διατάξεων κυρίως του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99, ΦΕΚ 19Α/9-2-99) και τις οποίες έχει δώσει η υπηρεσία μας σε ερωτήματα άλλων δημοσίων υπηρεσιών από την ημερομηνία ισχύος του Υ.Κ. (10 Απριλίου 1999) και μετά.

Για την καλύτερη κατανόησή τους από τους αναγνώστες δημοσίους υπαλλήλους, τα θέματα αυτά παρουσιάζονται υπό μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων.
            Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι τα θέματα που ακολουθούν αφορούν τους μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στις διατάξεις  του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε απαντήσεις που ρυθμίζουν θέματα διορισμού, μονιμοποίησης και προαγωγών δημοσίων υπαλλήλων, αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη, επιλογής προϊσταμένων, απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων για χορήγηση κανονικής άδειας, άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, άδειας για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους και άδειας εξετάσεων.

            Το ανθρώπινο δυναμικό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, οφείλει να μετεξελιχθεί και να αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις με αποτελεσματικότητα και επιτυχία και να ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης και απαιτητικής κοινωνίας των πολιτών.Η Διευθύντρια
    Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

          Μαίρη Κοτρωνιά ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ερώτηση : Προβλέπεται παράταση στην προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας  νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου;
Απάντηση : O διορισμός κοινοποιείται στον διοριζόμενο εντός τριάντα (30) ημερών το βραδύτερο, από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με το έγγραφο κοινοποίησης τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για  ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
          Η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και παρέχεται μόνο μια φορά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, για λόγους «εξαιρετικούς», λ.χ. ασθένεια ή  παραμονή στο εξωτερικό (άρθρο 17, παρ. 1 & 2 του ν. 2683/99). 

Ερώτηση : Είναι ή όχι δεσμευτική η προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, προκειμένου να αποφανθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο για την μονιμοποίηση δοκίμου υπαλλήλου;

Απάντηση : Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η  προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, προκειμένου να αποφανθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο για την μονιμοποίηση του,  είναι ενδεικτική (άρθρο 40 του ν. 2683/99).
          Συνεπώς, ακόμη και μετά την εκπνοή της, η διοίκηση μπορεί να κινήσει τη σχετική διαδικασία μονιμοποίησης. Η δε πράξη μονιμοποίησης, πρέπει να ανατρέχει στην τελευταία ημέρα του τριμήνου που έχει παρέλθει από την συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου.

Ερώτηση : Προβλέπεται δοκιμαστική υπηρεσία για το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων;
Απάντηση : Το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει  να διανύσει διετή  δοκιμαστική υπηρεσία.

 Ερώτηση : Αποτελεί προϋπόθεση για την μονιμοποίηση υπαλλήλων Υ.Ε. κατηγορίας  η παρακολούθηση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης ;
Απάντηση : Η παρακολούθηση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την μονιμοποίηση υπαλλήλων Υ.Ε. κατηγορίας  (άρθρο 19 του ν. 2683/99).ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΕρώτηση : Σε ποιο βαθμό κατατάσσεται υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία ;
Απάντηση : Ο υπάλληλος μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με το βαθμό που κατέχει. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί ως πλεονάζων στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος  μετατάσσεται θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της ανώτερης κατηγορίας.
                      Στην περίπτωση που ο πλεονάζων αυτός χρόνος είναι περισσότερος από το χρόνο που προβλέπεται για την προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό, τότε, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή αυτή.

Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει διανυθεί σε υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας  ;
Απάντηση : Η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων.

Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ;
Απάντηση : Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών για βαθμολογική εξέλιξη, δεδομένου ότι πρόκειται για αποκεντρωμένη υπηρεσία του Γαλλικού Δημοσίου στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει δική της νομική προσωπικότητα.

Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε πρώην Σοσιαλιστικές χώρες, καθώς  και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
Απάντηση : Η προϋπηρεσία υπαλλήλου σε πρώην Σοσιαλιστικές χώρες, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική του προαγωγή, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 2683/99.

Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλου, ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,  που έχει διανυθεί σε Ι.Ε.Κ. ;
Απάντηση : Η προϋπηρεσία υπαλλήλου ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε Ι.Ε.Κ., το οποίο  υπάγεται στον Ο.Ε.Ε.Κ. (Ν.Π.Δ.Δ.), αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία για τη βαθμολογική του εξέλιξη, με αναγωγή των ωρών σε εργάσιμες ημέρες, βάσει του ωραρίου του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ.Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία διοικητικού υπαλλήλου που έχει διανυθεί σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο;
Απάντηση : Η προϋπηρεσία διοικητικού υπαλλήλου σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία, διότι έχει παρασχεθεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ


Ερώτηση : Με ποιες προϋποθέσεις προάγεται υπάλληλος στον βαθμό του Γενικού Διευθυντή;
Απάντηση : Για την προαγωγή  υπαλλήλου στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Διευθυντή. Για τον υπολογισμό της τετραετούς αυτής υπηρεσίας στο βαθμό του Διευθυντή  προσμετρώνται και χρονικά διαστήματα άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης με προγενέστερες του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα διατάξεις.

 Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση υπάλληλοι εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος χωρίς νέα κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου;
Απάντηση : Υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί δύο φορές ως προϊστάμενοι τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων και έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο (2) τριετίες, εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχης οργανικής μονάδας χωρίς νέα κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 85, παρ. 8 του ν. 2683/99). 
           Στην ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, με τις διατάξεις των ν. 2190/1994, ν. 2085/1992, ν. 1586/1986 και του Π. Δ. 611/1977.
           Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να ασκούσαν τα καθήκοντα του προϊσταμένου κατά τη δημοσίευση του ν. 2683/99 και να εξακολουθούν να ασκούν τα ίδια καθήκοντα κατά τη διενέργεια των νέων επιλογών.ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ερώτηση : Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου επί των εισηγήσεων;
Απάντηση : Από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση ενημέρωσης, πριν από την συνεδρίαση, των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου επί των εισηγήσεων, δεδομένου ότι οι εισηγήσεις μπορούν να διαμορφωθούν μέχρι την παρουσίασή τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο, οπότε και οριστικοποιούνται.

Ερώτηση : Μπορούν να ορισθούν ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., όταν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή;
Απάντηση : Στην περίπτωση κατά την οποία σε μια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή, μπορούν να ορισθούν ως μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων υπάλληλοι, που πληρούν  τις ίδιες προϋποθέσεις, από άλλα υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. Στις περιπτώσεις αυτές, η μονάδα διοικητικού ή προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία υφίσταται το πρόβλημα, θα πρέπει να αποστείλει σχετικό έγγραφο σε άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να υποδείξουν υπαλλήλους που κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή (παρ.  4 του άρθρου 160 του ν.2683/99).

Ερώτηση : Υπάρχει κώλυμα συμμετοχής κρινόμενου αιρετού μέλους στο υπηρεσιακό συμβούλιο;
Απάντηση : Αιρετό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου που περιλαμβάνεται μεταξύ των κρινόμενων υπαλλήλων για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων, δεν μπορεί να παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί για την επιλογή αυτή, καθότι δεν υφίσταται δυνατότητα αυτοτελούς κρίσεως επί της υποθέσεώς του έναντι των υπολοίπων συνυποψηφίων (αριθ. 474/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Ερώτηση : Έχουν οι μετατάξεις αναδρομική ισχύ;
Απάντηση : Κατά τη γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες εντάσσονται και οι μετατάξεις, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους.
                 Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδρομικής ισχύος :
v  Όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις,
v  Όταν η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις οι οποίες ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η πράξη η οποία ακυρώθηκε και
v  Όταν πρόκειται για ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικήs πράξης

Ερώτηση : Πότε ολοκληρώνεται μια μετάταξη;
Απάντηση : Οι μετατάξεις συμπεριλαμβάνονται στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης, διότι  μόνο έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή και επέρχονται οι έννομες συνέπειές της (ν. 301/1976 και του Π.Δ. 520/1976).
Συνεπώς, μια μετάταξη ολοκληρώνεται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 73, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα - ν. 2683/99).

Ερώτηση : Ο ατομικός φάκελος ενός υπαλλήλου τον συνοδεύει και στην υπηρεσία στην οποία μετατίθεται/μετατάσσεται;
Απάντηση : Το προσωπικό μητρώο που συγκροτείται μετά το διορισμό του υπαλλήλου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση.  Η αρμόδια δε υπηρεσία προσωπικού είναι υποχρεωμένη να τηρεί, να φυλάσσει και να ενημερώνει το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.
          Όταν ο υπάλληλος μετατίθεται, συγκροτείται βοηθητικό προσωπικό μητρώο με τα απαραίτητα στοιχεία, το οποίο τον συνοδεύει (άρθρο 23 του Υπαλληλικού Κώδικα).
                      Σε περίπτωση δε που ο υπάλληλος αλλάξει υπηρεσία λόγω μετάταξης, το προσωπικό του μητρώο τον ακολουθεί.


Ερώτηση : Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη διενέργεια μετάταξης σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου;
Απάντηση : Η αρχή της χρηστής διοίκησης που διέπει το σύνολο του διοικητικού μας συστήματος επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις.
                  Με βάση συνεπώς την αρχή αυτή, όταν το διοικητικό όργανο έχει την υποχρέωση να εκδώσει διοικητική πράξη, η πάροδος του εύλογου χρόνου εντός του οποίου οφείλει να γνωμοδοτήσει σχετικά, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. 
            Άρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο μεταβληθεί μετά την πάροδο της εύλογης προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση υποχρεούτο σε  ενέργεια, εφαρμοστέο είναι το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προς μετάταξη.ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Ερώτηση : Ποιος είναι ο χαρακτήρας της απόσπασης υπαλλήλου;
Απάντηση : Η απόσπαση υπαλλήλου έχει προσωρινό χαρακτήρα, διότι αποτελεί, ως εκ της φύσεώς της, μέσον αντιμετώπισης όχι τακτικών αλλά έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για ορισμένη χρονική διάρκεια.  Ως εκ τούτου, η απόφαση απόσπασης υπαλλήλου εκδίδεται βάσει συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών, την κάλυψη των οποίων και επιδιώκει στον καθοριζόμενο από αυτήν χρόνο.

Ερώτηση : Ποιος είναι ο χρόνος απόσπασης ;
Απάντηση :  Το ανώτατο χρονικό όριο της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια. Με τη συμπλήρωση της διετίας, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διατύπωση, στην οργανική του θέση, στην οποία υποχρεούται να παραμείνει για τρία χρόνια.  Πριν την πάροδο της τριετίας, εκ νέου απόσπαση επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και για χρονικό διάστημα μόνο τεσσάρων μηνών (άρθρο 68, παρ. 4, 5 & 8 του ν. 2683/99).  
 
Ερώτηση : Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων;
Απάντηση : Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99) λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία που καθορίζεται με την απόφαση απόσπασής τους.
                       Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται με άλλες διατάξεις  (πλην του ν. 2683/99) λαμβάνουν τις αποδοχές τους είτε όπως ορίζει ο ν. 2527/97, σύμφωνα με τον οποίο οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων βαρύνουν τους φορείς στους οποίους αποσπώνται, είτε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την δημοσίευση του ν. 2527/97.

Ερώτηση : Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές αποσπασμένων σε παραμεθόριες περιοχές υπαλλήλων;
Απάντηση : Από τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/97 ρητά εξαιρούνται οι βραχυχρόνιες αποσπάσεις έως τριών μηνών και οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών. Συνεπώς, όσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε παραμεθόριες περιοχές  με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα      (ν. 2683/99, άρθρο 68) θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία που καθορίζεται με την απόφαση απόσπασης. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε παραμεθόριες περιοχές με άλλες διατάξεις, πλην του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99), θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους, από 1.1.2001 (σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 2648/98) όπως ο νόμος 2527/97, άρθρο 17, παρ. 4 ορίζει, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται από τις υπηρεσίες προέλευσης (εκτός εάν ρυθμίζεται ειδικώς το θέμα των αποδοχών των αποσπώμενων από άλλες, ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 2527/97, ειδικές διατάξεις).

Ερώτηση : Ποια είναι η υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου που εισάγεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ;
Απάντηση : Οι εισαγόμενοι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, αν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου Ο.Τ.Α., τη διατηρούν.  Η παρακολούθηση των σπουδών θεωρείται αυτόματα, από την εισαγωγή τους μέχρι την αποφοίτησή τους, ως απόσπαση.

Ερώτηση : Ποιο είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε αποσπασμένους υπαλλήλους ;
Απάντηση : Στην περίπτωση κατά την οποία αποσπασμένος υπάλληλος ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών και εφόσον η διάρκεια της άδειας υπερβαίνει το χρόνο της απόσπασης, αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη χορήγηση αυτής είναι το Συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Εάν όμως η άδεια έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της διάρκειας  απόσπασης, τότε αρμόδιο για τη χορήγησή της είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί με απόσπαση ο  υπάλληλος.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ερώτηση : Πότε ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας ;
Απάντηση : Ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας μετά την συμπλήρωση ενός έτους δημόσιας πολιτικής πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48, παρ. 1 του ν. 2683/99).
           Ωστόσο, για την θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, είτε είναι συνεχής είτε διακεκομμένη, εφόσον αυτή αποτελεί δημόσια πολιτική πραγματική υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χορηγηθεί στον υπάλληλο, από την προηγούμενη υπηρεσία όπου εργαζόταν, ολόκληρη ή μέρος της κανονικής άδειας του έτους αυτού (γνωμοδότηση 454/28-3-85 του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης).

Ερώτηση : Ποιο είναι το χρονικό σημείο της έναρξης της δημόσιας  πολιτικής  πραγματικής υπηρεσίας ;
Απάντηση : Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της δημόσιας πολιτικής πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται η χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση όμως ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός μηνός από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πράξης διορισμού του. Διαφορετικά, ως αφετηρία υπολογισμού λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 17, παρ. 2 του ν. 2683/99).

Ερώτηση : Μέχρι πότε χορηγείται στον υπάλληλο η κανονική του άδεια ;
Απάντηση : Η κανονική άδεια χορηγείται στον υπάλληλο μέχρι το τέλος του έτους. Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία χορηγεί υποχρεωτικά στον υπάλληλο, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, την κανονική άδεια που δικαιούται, ακόμη και αν αυτός δεν την ζητήσει. Ωστόσο, στην περίπτωση που η  κανονική άδεια δεν χορηγήθηκε λόγω υπηρεσιακών  αναγκών εντός του τρέχοντος έτους, τότε χορηγείται υποχρεωτικά εντός του επόμενου έτους.

Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση ο υπάλληλος δεν δικαιούται την κανονική του άδεια ;
Απάντηση : Εάν ο υπάλληλος απουσιάζει καθ’ όλο το έτος με εκπαιδευτική, αναρρωτική  ή άλλου είδους άδεια δεν δικαιούται την κανονική άδεια του έτους αυτού, ούτε δικαιούται να τη μεταφέρει στο επόμενο έτος αφού δεν ήταν αντικειμενικά δυνατή η χορήγησή της καθ’ όλο το έτος.

Ερώτηση : Δικαιούνται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση κανονικής άδειας τον τελευταίο μήνα  του έτους το σύνολο της κανονικής τους άδειας ;
Απάντηση : Στους υπαλλήλους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση κανονικής άδειας τον τελευταίο μήνα  του έτους, αλλά δεν επαρκούν οι υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του έτους για την χορήγηση ολόκληρης της κανονικής άδειας που δικαιούνται, η άδεια χορηγείται ολόκληρη, ανεξάρτητα αν εξαντληθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Ερώτηση : Δικαιούται κανονική άδεια υπάλληλος που επανήλθε στην υπηρεσία μετά την έκδοση τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης ;
Απάντηση : Αν υπάλληλος, που είχε τεθεί σε κατάσταση δυνητικής αργίας λόγω εκκρεμούς πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, σε περίπτωση που εκδοθεί πειθαρχική απόφαση η οποία  δεν συνεπάγεται τελικά την ποινή της οριστικής παύσης, τότε το δικαίωμα του υπαλλήλου για χορήγηση κανονικής άδειας, καθώς και η διάρκειά της εξαρτάται από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης επανόδου του στην υπηρεσία, μετά την τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης. 

Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση δικαιούται ο υπάλληλος προσαυξημένη κανονική άδεια και πόσο ;
Απάντηση : Η κανονική άδεια των δημοσίων υπαλλήλων προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, όταν με αίτηση του υπαλλήλου αυτή χορηγείται ολόκληρη εντός της χρονικής περιόδου από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου, εκτός Χριστουγέννων (24/12 – 6/1) και Πάσχα (Μ. Τετάρτη – Τρίτη της Διακαινησίμου), ανεξάρτητα αν χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά.
                       Αν ένας υπάλληλος δικαιούται προσαυξημένη κανονική άδεια, αλλά η προσαύξηση αυτή δεν χορηγήθηκε στο τρέχον έτος λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε μεταφέρεται στο επόμενο ημερολογιακό έτος, με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί και πάλι μέσα στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου, εκτός των περιόδων Χριστουγέννων και Πάσχα, προκειμένου να διατηρηθεί το δικαίωμα της προσαύξησης.

Ερώτηση : Σε ποιες άλλες περιπτώσεις δικαιούνται οι υπάλληλοι προσαυξημένη κανονική άδεια και πόσο ;
Απάντηση : Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο επιπλέον της κανονικής τους άδειας.
Επίσης, προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, το ύψος της προσαύξησης των ημερών κανονικής άδειας καθορίζεται ανάλογα με την παραμεθόριο περιοχή που υπηρετεί ο υπάλληλος ως εξής :
v  Δύο (2) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών.
v  Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Φλώρινας και Δράμας.
v  Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κέρκυρας και Δωδεκανήσων.

Ερώτηση : Προβλέπεται αποζημίωση μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας ;
Απάντηση : Μετά την θέση σε ισχύ του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99), δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης κανονικής άδειας.ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ερώτηση : Υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;
Απάντηση : Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους υπό τις εξής προϋποθέσεις :
v  Για την συμμετοχή τους σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Ως τέτοια προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται εκείνα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ή πιστοποιητικού
v  Εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους
v  Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα.
v  Καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη
            (άρθρο 58, παρ. 1, 3 & 4 του ν. 2683/99)

Ερώτηση : Ποιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπάλληλο με βαθμό Γενικού Διευθυντή;
Απάντηση : Αρμόδιο για την χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπάλληλο με βαθμό Γενικού Διευθυντή είναι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (άρθρο 158 του ν. 2683/99).

Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση αίρεται η καταβολή διπλάσιων αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;
Απάντηση : Αν διαπιστωθεί ότι υπάλληλος, κατά το χρονικό διάστημα της μετεκπαίδευσής του, ή της διεξαγωγής έρευνας, δεν παρέμεινε στο εξωτερικό για όλο το διάστημα που του καταβλήθηκαν διπλάσιες αποδοχές, η υπηρεσία καταλογίζει σε βάρος του το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό (ΠΥΣ 70/19-1-83).
            Σε περίπτωση συνεπώς που υπάλληλος εκπονεί για παράδειγμα  διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό, αλλά πραγματοποιεί μέρος της έρευνάς του στην Ελλάδα, τότε δικαιούται διπλάσιες αποδοχές μόνο για το διάστημα που παραμένει στο εξωτερικό.

Ερώτηση : Δικαιούται την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα υπάλληλος που έχει ήδη λάβει τέτοιου είδους άδεια με ειδικές διατάξεις για σπουδές μη μεταπτυχιακού επιπέδου;
Απάντηση : Υπάλληλος στον οποίο χορηγήθηκε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ειδικές διατάξεις για σπουδές μη μεταπτυχιακού επιπέδου, δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99), κατά το μέρος που δεν έχει ήδη λάβει εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Ερώτηση : Για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποια υπηρεσία υποχρεούται να υπηρετήσει ο υπάλληλος, μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης;
Απάντηση : Μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας που του χορηγήθηκε και πάντως όχι λιγότερο από τρία (3) χρόνια ή περισσότερα από δέκα (10) (άρθρο 58, παρ. 7 του ν. 2683/99).
          Ωστόσο, ο υπάλληλος δεν είναι υποχρεωμένος να υπηρετήσει στην υπηρεσία που του χορήγησε την άδεια.

Ερώτηση : Μπορεί να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υπάλληλος – απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ;
Απάντηση : Η υποχρέωση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να υπηρετήσουν στο Δημόσιο για δέκα τουλάχιστον χρόνια (ν. 1388/83) δεν εμποδίζει τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, γιατί κατά την διάρκειά της εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ η υπαλληλική σχέση.
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΎΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ερώτηση : Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ. ;
Απάντηση : Χορηγούνται σε δημοσίους υπαλλήλους άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία (άρθρο 59 του ν. 2683/99).ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ερώτηση : Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες εξετάσεων ;
Απάντηση : Υπάλληλοι που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, ή εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, δικαιούνται άδεια εξετάσεων με αποδοχές μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο (άρθρο 60 του ν. 2683/99).
                   Το δικαίωμα αυτό ασκείται ανεξάρτητα από το αν η φοίτηση αφορά τη λήψη πτυχίου ανώτερης ή της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος, δεδομένου ότι ο νόμος δεν κάνει διάκριση.

Ερώτηση : Πότε και με ποιο τρόπο χορηγείται η άδεια εξετάσεων;
Απάντηση : Η άδεια εξετάσεων χορηγείται συνεχώς ή τμηματικά κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο υπάλληλος. Επίσης χορηγείται κατά το χρόνο φοίτησης και μέχρι το πολύ δύο εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά και έχει προσκομίσει βεβαίωση της οικείας Σχολής για την ανανέωση της εγγραφής του.

Ερώτηση : Δικαιούνται άδεια εξετάσεων υπάλληλοι – φοιτητές δημοσίων Ι.Ε.Κ.;
Απάντηση : Οι υπάλληλοι που φοιτούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99) και επομένως δικαιούνται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

Ερώτηση : Δικαιούνται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. άδεια εξετάσεων;
Απάντηση : Επεκτείνονται και εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι σχετικές με τις άδειες εξετάσεων (άρθρο τέταρτο του ν. 2683/99).

                                                      Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
           

          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου