Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

Πως μπορούν να πάρουν αμοιβαία μετάταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι

 Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β' 883) απόφασης, όπως ισχύει, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της κινητικότητας. Προκειμένου να δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της κινητικότητας.Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη θα πρέπει να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται από το ΥΠΕΣ ότι προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την ακύρωση της διαδικασίας, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη, άλλως θα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης απόφασης μετάταξης πριν από τη συμπλήρωση της διετίας από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου, οπότε και δεν θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α' βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, υπόδειγμα της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής (http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk saf.html), θα πρέπει να δηλώνουν τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει ακολούθως να βεβαιώνονται και στο σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που θα πρέπει να προσκομίζεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων μαζί με την αίτηση.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εφαρμόζονται για τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης οι προϋποθέσεις όπως το 65% ποσοστό κάλυψης του κλάδου του αιτούντος, μοναδικότητα στον κλάδο, νησιωτικές περιοχές κ.α, καθώς εν προκειμένω εφόσον η μετάταξη είναι αμοιβαία, οπότε και δεν δημιουργούνται κενές θέσεις στον φορέα προέλευσης, παρέλκει η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου