Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης που έκρινε άκυρες τις περικοπές συντάξεων

Με το Πρακτικό προτείνεται η μη άσκηση έφεσης από τον ΕΦΚΑ κατά  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σχετικά με την ακυρότητα περικοπών στις συντάξεις
 Μη άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 3429/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήματος 8ου, Μονομελούς)
ΤΟ 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την παραπάνω υπόθεση η Εισηγήτρια, αφού ανέπτυξε προφορικά τις απόψεις της, που περιέχονται στην από 30-4-2018 εισήγησή της, πρότεινε τη μη άσκηση έφεσης από ΝΠΔΔ ΕΦΚΑ, οιονεί καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά της υπ’ αριθμ. 3429/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήματος 8ου Μονομελούς) με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή των 1) … και 2) του … και αναγνωρίστηκε ότι τόσο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήδη ΕΦΚΑ όσο και το ΕΤΕΑ ήδη ΕΤΕΑΕΠ, υποχρεούνται να καταβάλουν στο μεν 1ο των αντιδίκων το ποσό των 3.386,54 ευρώ και 2.323,12 ευρώ αντίστοιχα, στο δε 2ο τα ποσά των 3.386,46 ευρώ και 1.818,18 ευρώ αντίστοιχα, απάντα νομιμοτόκως (με 6% επιτόκια) από την επίδοση της αγωγής (23-11-2015) και έως την εξόφληση, τα οποία αφορούν την διαφορά στα ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεών τους για χρονικό διάστημα από 1-7-2015 έως 28-12-2015, μετά τις μειώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012, της κύριας και επικουρικής σύνταξής τους αντίστοιχα. Επειδή, η υπό κρίση απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που έκρινε ότι οι ένδικες μειώσεις, που έλαβαν χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και στη συνέχεια έκανε εν μέρει δεκτή την ένδικη αγωγή των αντιδίκων, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση τόσο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήδη ΕΦΚΑ όσο και το ΕΤΕΑ ήδη ΕΤΕΑΕΠ, να τους καταβάλουν για χρονικό διάστημα από 1-7-2015 έως 28-12-2015 τα ανωτέρω ποσά, νομιμοτόκως (με 6% επιτόκιο) από την επίδοση της αγωγής (23-11-2015) και έως την εξόφληση, παρίσταται ορθή και αιτιολογημένη, συνάδει δε απολύτως με τα κριθέντα για το ίδιο ζήτημα στην υπ΄ αριθ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που εκδόθηκε στα πλαίσια πιλοτικής δίκης επί όμοιας υπόθεσης.
Κατόπιν αυτών προτείνεται η μη άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 3429/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήματος 8ου Τριμελούς) διότι δεν συντρέχει παραδεκτός και βάσιμος λόγος.
Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και συμφώνησαν όλοι με την άποψη της Εισηγήτριας.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΣΚ
Η ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΝΣΚ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αθήνα….
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου