Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Περισσότεροι από 800.000 εργαζόμενοι πληρώνονται καθυστερημένα ή παραμένουν απλήρωτοι

Οι εργαζόμενοι ζητούν από την κυβέρνηση, η μη καταβολή μισθού να αντιμετωπίζεται ως διαρκές, αυτόφωρο έγκλημα και να επιβάλλονται ποινές χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα για κάθε πρόσωπο της διοίκησης της επιχείρησης
Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης, να προηγούνται οι εργαζόμενοι σε σχέση με την εφορία ως προς την είσπραξη οφειλών και να καλύπτονται από το επίδομα ανεργίας, χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω η αποζημίωση τους.Εντωμεταξύ, το υπουργείο Εργασίας προωθεί πρόγραμμα με στόχο την στήριξη 46.000 εργαζόμενων σε επιχειρήσεις σε φθίνοντες κλάδους με δραστικά περιορισμένο κύκλο εργασιών ή σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για τουλάχιστον  6 μήνες, ή βρίσκονται σε εκ περιτροπής απασχόληση ή ακόμη έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα διατεθούν 100 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ.
AdTech Ad
Όπως επισημαίνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) σε επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας “από την εμπειρική έρευνα που το ΕΚΑ έχει διεξάγει, με επιτόπιες αυτοψίες μετά από καταγγελίες είτε με αιτήματα παρεμβάσεων ή ερωτήματα στη Νομική μας Υπηρεσία, προκύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους λαμβάνουν το μισθό εκτός της προκαθορισμένης από το νόμο ή τη σύμβαση εργασίας ημέρας”.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.673.732.
Οι συνδικαλιστές, ζητούν την λήψη 20 μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της απλήρωτης εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία των εργαζομένων, ώστε να διασφαλιστεί νομικά η καταβολή των δεδουλευμένων.
Αναλυτικότερα, το ΕΚΑ προτείνει -μεταξύ άλλων- τα εξής:
„ Να προωθηθεί διάταξη, ώστε διαφορές που να έχουν ως βάση την απλήρωτη εργασία να εκδικάζονται εντός 30 ημερών από τα αρμόδια δικαστήρια.
„ Οι εργαζόμενοι εταιριών που έχουν κατ’ ουσίαν διακόψει τη δραστηριότητά τους χωρίς να έχουν καταγγείλει τη σύμβασή τους και παραμένουν είναι απλήρωτοι τουλάχιστον έξι μήνες να θεωρούνται από τον ΟΑΕΔ άνεργοι, λαμβάνοντας όλα τα ωφελήματα, χωρίς να χάνουν τα δικαιώματα αποζημιώσεων απόλυσης.
„ Να μη γίνονται αποδεκτές οικειοθελείς αποχωρήσεις χωρίς την υπογραφή εργαζομένου ή τουλάχιστον αυτές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξώδικη προειδοποίηση με προθεσμία αντίστοιχη με αυτή της τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη.
„ Το έγκλημα της μη καταβολής των αποδοχών να θεωρείται διαρκές αυτόφωρο έγκλημα.
„ Σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη για τη μη καταβολή της μισθοδοσίας με αυτόφωρη διαδικασία, η έφεση που τυχόν ασκηθεί να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των καθυστερούμενων αποδοχών.
„ Οι καταγγελίες για απλήρωτη εργασία να εξετάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το ΣΕΠΕ.
„ Με το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του Επιθεωρητή και εφόσον δεν έχει τακτοποιηθεί η διαφορά, να ζητείται η προσκόμιση απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης του μισθού, εντός δύο ημερών, σε αντίθετη περίπτωση να επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με τον μικτό οφειλόμενο μισθό στον εργαζόμενο.
„ Τα μη αμφισβητηθέντα (ή αυτά τα οποία έχουν κριθεί τελεσίδικα νόμιμα από τα Διοικητικά Δικαστήρια) Δελτία Εργατικής Διαφοράς ή οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου να αποτελούν τεκμήρια βασιμότητας της αξίωσης του εργαζομένου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
„ Να θεσμοθετηθεί η δημιουργία συλλογικών οργάνων επίλυσης εργατικών διαφορών τριμερούς εκπροσώπησης στο ΣΕΠΕ, κατά το πρότυπο των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ.
„ Να θεσμοθετηθεί η ουσιαστική παρουσία συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων (επιχειρησιακού και κλαδικού πρωτοβάθμιου σωματείου, Ομοσπονδιών ή Εργατικών Κέντρων) σε ελέγχους των Επιθεωρητών Εργασίας, με ορισμό εκ των προτέρων από τα Συνδικάτα πιστοποιημένων εκπροσώπων τους με αποφασιστικές αρμοδιότητες (επιλογή ελεγκτέου, διατύπωση γνώμης για το αποτέλεσμα και το  πρόστιμο κλπ.).
„ Να επεκταθεί ο θεσμός της Νομικής Συνδρομής σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, με τη διεύρυνση των οικονομικών κριτηρίων των δικαιούχων νομικής βοήθειας, σε όσους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το σύνολο των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι των 2/3 όπως ισχύει σήμερα.
„ Να καταργηθεί η διάταξη του άρθρ. 33 Ν. 4141/5-4-2013 με την οποία το Δημόσιο για τις απαιτήσεις του από ΦΠΑ απέκτησε αναδρομικά προνόμιο έναντι των εργατικών απαιτήσεων και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, στους πίνακες κατάταξης σε πλειστηριασμούς και πτωχεύσεις εργοδοτών που έγιναν μέχρι την εισαγωγή της νέας πολιτικής δικονομίας (31-12-2015).
„ Να επανέλθει το σύστημα προνομίων (του Ν. 1565/85), με το οποίο οι οφειλόμενες αποδοχές της τελευταίας διετίας και η αποζημίωση απόλυσης, κατατάσσονται στην Τρίτη τάξη των προνομίων, πριν τη διαίρεση του πλειστηριάσματος.
„ Να θεσπιστεί ευθύνη αλληλεγγύως και εις ολόκληρο και για τον αναθέτοντα φορέα ή αρχή για όλες τις απλήρωτες οφειλές και όχι για αυτές που αφορούν τους τρεις τελευταίους μήνες.
„ Να τίθεται ως προϋπόθεση καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος η προσκομιδή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του κυρίου του έργου καταθετηρίων τράπεζας, από τα οποία να αποδεικνύεται η εξόφληση του προσωπικού.
„ Να θεσπιστεί διάταξη, ώστε μετά τη διαπίστωση δύο παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την απλήρωτη εργασία να διατάσσεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς η διακοπή αυτή να θεωρείται λόγος ανώτερης βίας.
Να ξεκινήσει η λειτουργία του Μητρώου Παραβατών του άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010 και να επεκταθεί σε όλα τα είδη εργολαβικών αναθέσεων.
Να θεσπιστεί η προσωπική, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των προσώπων που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη απαίτηση των εργαζομένων των νομικών προσώπων ή οντοτήτων αυτών που πηγάζουν από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι με αυτά, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου όσο και μετά από τη, με οποιονδήποτε τρόπο, διάλυσή του.
Περαιτέρω, αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του σε εργαζόμενους, οι, κατά το χρόνο διάλυσης αυτών, μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων εργατικών απαιτήσεων. Επίσης, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%), να ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων εργατικών απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου