Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση ΟΕΛ ΟΑΕΔ σχετικά με ποσοστώσεις πρακτικά ασκούμενων μαθητών στον Δημόσιο Τομέα


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Τηλ.2109989661-686

Αθήνα, 17/3/2017
                                                                                                    Αριθ.Πρωτ.103                                                                                                           
                    
     
        

                                                                      ΠΡΟΣ : 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναπλ. Υπουργό   κ.            Αντωνοπούλου Ουρ.
                                                                                    2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                                                               Γραφ. Υφυπ. κ. Μπαξεβανάκη
                                                                                   3. Διοικήτρια Ο.Α.Ε.Δ.
                                                                                    κ. Καραμεσίνη Μαρία
                                                                                    4. Κ.Ε.Δ.Ε.
                                                                                    5. Γ.Σ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Ποσοστώσεις πρακτικά ασκούμενων μαθητών στον Δημόσιο Τομέα»

Κυρίες, κύριοι

            Με το άρθρο 5 του πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας ΚΥΑ Υπουργών Εργασίας , Οικονομικών,  Παιδείας, Οικονομίας (ΦΕΚ491/ΤΒ΄/20-2-2017) τίθενται όρια στις προσλήψεις πρακτικά ασκούμενων μαθητών με προγράμματα Μαθητείας σε επιχειρήσεις. Η εφαρμογή των ποσοστώσεων που αφορά τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που απασχολούν μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. των ΕΠΑ.Λ. των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ. συνδέεται με την προστασία της εργασίας από την υποκατάσταση ή αντικατάσταση θέσεων εργασίας . Ωστόσο η εφαρμογή της στον Δημόσιο Τομέα κατά την γνώμη μας προσκρούει σε μια κοινωνική πραγματικότητα που συνδέεται:
1.      Με την απαγόρευση προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα και στους Ο.Τ.Α. λόγω εφαρμογής διατάξεων των μνημονίων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες της βούλησης των συλλογικών οργάνων και των αναγκών που έχουν.

2.      Με την υποστελέχωση των φορέων του δημόσιου τομέα που αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες λειτουργίας του,  χωρίς να παρέχεται δυνατότητα προσλήψεων.
3.      Με τις αναθέσεις καθηκόντων σε πρακτικά ασκούμενους στο Δημόσιο, που δεν ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες όπως στον ιδιωτικό τομέα λόγω της φύσης της εργασίας και των κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών.
4.      Τις οργανικές θέσεις για την κάλυψη πάγιων αναγκών των φορέων και την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανεξάρτητα από την απασχόληση πρακτικά ασκούμενων μαθητών.
5.      Τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των φορέων που εγκρίνουν προσλήψεις πρακτικά ασκούμενων μαθητών, υπό αυτό το καθεστώς και την κοινωνική αναφορά τους προς τον θεσμό της Μαθητείας.
Οι εγκρίσεις προσλήψεων των φορέων του Δημοσίου καλύπτουν ανάγκες που υπαγορεύονται ως ένα μεγάλο  βαθμό από τους παραπάνω λόγους. Συνεπώς η εφαρμογή ποσοστώσεων δεν έρχεται να καλύψει την προστασία της εργασίας κατά την έννοια της προστασίας που επιχειρεί η ΚΥΑ,  αλλά να προκαλέσει προβλήματα στον θεσμό της Μαθητείας, στην λειτουργία των φορέων και στους μαθητές που ασκούνται ήδη σε φορείς του Δημοσίου και ενδεχόμενα ορισμένοι εξ αυτών με την εφαρμογή της διάταξης να αντιμετωπίζουν άμεση απόλυση. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Ο.Α.Ε.Δ. θεωρεί ότι είναι χρήσιμο η διάταξη να τροποποιηθεί. Οι ποσοστώσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν είναι δυνατό για τους λόγους που αναφέρθηκαν να είναι ίδιες. Άμεσα μέχρι την τροποποίηση του ΦΕΚ είναι απαραίτητη, η αναστολή της εφαρμογής της διάταξης προκειμένου να μην προκληθούν οξυμένα κοινωνικά προβλήματα στους μαθητές και κατ επέκταση στις οικογένειες τους.
                                        
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

I. ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΙΔΗΣ                                                            Α. ΜΠΟΛΟΦΗ
                                                              Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου