Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Η Εισήγηση του ΔΣ του ΟΑΕΔ προς το Υπουργείο Εργασίας για έκδοση ΥΑ σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου της ανεργίας , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μη επιδοτούμενων ανέργων

Άρθρο 1ο.
Δικαιώματα των ανέργων
1. εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
2. Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που βρίσκονται στη διάθεση του ΟΑΕΔ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2016/589 για το Ευρωπαικό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EYRES), κσι την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας.
3. Πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης
4. Πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες
5. Πρόσβαση σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
6. Λήψη παροχών σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
7. Κάθε άλλο δικαίωμα που προκύπτει από τους σκοπούς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον ΟΑΕΔ
8.Κάθε άλλο δικαίωμα που προκύπτει στο πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικήςΆρθρο 2
Υποχρεώσεις μη επιδοτούμενων  εγγεγραμμένων ανέργων
 1. Ανανέωση εγγραφής στο μητρώο ανέργων ως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με εξαίρεση τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στο ειδικό μητρώο ατόμων με αναπηρία οι οποίοι υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των στοιχείων και της καταστάσεις ανεργίας τους με αυτοπρόσωπη παρουσία ή Ηλεκτρονική διαδικασία κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. 

2.  Ενημέρωση της υπηρεσίας : 

α) για την συνδρομή λόγου διαγραφής από τα μητρώα ανέργων με κάθε πρόσφορο μέσο εντός οκτώ εργάσιμων Ημερών και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας αλλά και την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας

 β) για την συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης πριν από την έναρξη των σχετικών προγραμμάτων κατά Το ισχύον νομικό πλαίσιο 

3. Ενημέρωση της υπηρεσίας με κάθε πρόσφορο μέσο εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από της αναχωρήσεώς σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 20 αθροιστικά ημέρες  σε περίοδο 12 συνεχόμενων μηνών, με ημερομηνία εκκίνησης εκάστου δωδεκαμήνου την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ανέργων. Διαπιστωμένη απουσία από την επικράτεια μέχρι 20 μέρες αθροιστικά ανά δωδεκαμήνο, ως αυτό ορίζεται ανωτέρω, δεν έχει επιπτώσεις στην ισχύ του δελτίου ανεργίας και κατά συνέπεια στην ιδιότητα του ενεργού.
4. Υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών  Απαιτούμενων για την παραμονή στο μητρώο ανέργων, όποτε αυτά ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία   και εντός της ορισθείσας στην σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας προθεσμία. 
5. Ενεργή αναζήτηση εργασίας, καθ όλη τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας, με την υποχρέωση διατήρησης των σχετικών Αποδεικτικών και προσκόμισης αυτών εντός 15 ημερών, εφόσον ζητηθούν.
6. Ανταπόκριση σε κάθε ηλεκτρονική ή έγγραφη πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε χρονικό διάστημα  Που ορίζεται σε αυτή. 
7.Συνεργασία με τον αρμόδιο υπάλληλο για την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης και την επικαιροποιησή του.
8. Αποδοχή κάθε πρότασης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού , η οποία αφορά σε θέση εργασίας , σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην παρ. 3  του άρθρου 3 της παρούσης, σε επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική υπηρεσία ή άλλη συμφωνημένη δράση στο πλαίσιο του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, η οποία διατυπώνεται είτε κατά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου είτε σε σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, εντός 15 ημερών από τη διατύπωση ή την κοινοποίηση της πρότασης αντιστοίχως. Ο αναζητών εργασία, θα υπόκειται σε έλεγχο ανεργίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου ανεργία. 
9.Συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία για την συμμετοχή σε δράσεις που υλοποιούν δημόσιοι φορείς  ή συνεργαζόμενοι με το δημόσιο κοινωνικοί και ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων και στην ενίσχυση της πιθανότητας ανάληψης μιας θέσης εργασίας
10.Ανταπόκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 4, σε ενδεχόμενη παραπομπή για ιατρική εξέταση  ή σε πρόσκληση υποβολής βεβαίωσης /πιστοποιητικού υγείας, σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητα του ανέργου προς εργασία. 

Άρθρο 3ο 
Ορισμοί διευκρινήσεις 
 1. Ως ενεργή ζήτηση θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες, όπως:
- Επαφή με δημόσιο γραφείο απασχόλησης με σκοπό την εξεύρεση εργασίας, χωρίς να εξετάζεται η πλευρά από την οποία προήλθε η πρωτοβουλία. Η ανανέωση της εγγραφής για καθαρά διοικητικούς λόγους δεν αποτελεί πράξη  Ενεργού αναζήτησης εργασίας. 
-Επαφή με ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας ή εταιρεία προσωρινής απασχόλησης κλπ με σκοπό την εξεύρεση εργασίας. 
-Αποστολή αίτησης πρόσληψης Απευθείας σε εργοδότες. 
-Διερεύνηση προοπτικών εργασία μέσω συνδικάτων, επιμελητηρίων Κλπ . 
-Δημοσίευση εντύπων ή  ηλεκτρονικών αγγελιών ή ανταπόκριση σε αγγελίες. 
-Συμμετοχή σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευξη στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης.
-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για για συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
- Ενέργειες για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδειών, άλλων αδειών, ή χρηματοδοτικών πόρων  στο πλαίσιο ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή άλλων δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

2.Απαιτούμενα δικαιολογητικά ενεργής αναζήτησης εργασίας κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας τα οποία προσκομίζει ο αναζητών  εργασία μετά από πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού, ενδεικτικά είναι: αποδεικτικά αιτήσεων για εργασία , αλληλογραφία με εργοδότες , συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συνεντεύξεων με εργοδότες, επικοινωνίας ή συνεργασίας με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς απασχόλησης, δημοσιεύσεις αγγελιών αναζήτησης εργασίας ή ανταπόκρισης σε αγγελίες, καθώς και κάθε είδους έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύονται οι προσπάθειες ενεργού αναζήτησης εξαρτημένη ή μη εργασία. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά αποτελούν αποδεικτικά ενεργού αναζήτησης εργασίας,όταν έχουν εκδοθεί σε χρόνο που ανατρέχει το μέγιστο στους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της υπηρεσίας.
3. 
α. Ως κατάλληλη θέση εργασίας θεωρείται η συμπεφωνημένη μεταξύ ανέργου και συμβούλου θέση, όπωςαυτή περιγράφεται στο ατομικό σχέδιο δράσης.
β. Κατα τη διαδικασία της υπόδειξης σε κατάλληλη θέση εργασίας λαμβάνονται υπόψη: i) Το περιεχόμενο του Ατομικού Σχεδίου Δράσης ii) Η Γεωγραφική εγγύτητα της της προτεινόμενης θέσης εργασίας σε ακτίνα 30 χλμ κατ ανώτατο όριο από τον τόπο κατοικίας.. iii) Η ύπαρξη ομαλών συνθηκών μετάβασης μέσω αστικού ή υπεραστικού συγκοινωνιακού δικτύου από την κατοικία προς το χώρο εργασίας και αντίστροφα, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως.
Τα κριτήρια της απόστασης και των συνθηκών μετάβασης δεν αποτελούν αιτία περιορισμού υπόδειξης, εφόσον ο άνεργος εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας. 
γ. Ο άνεργος δύναται να απορρίπτει κατάλληλες θέσεις εργασίας πλήρους , μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης   :
-Στην περίπτωση που δεν είχε αναλάβει εξαρτημένη εργασία στο παρελθόν: Όταν οι αποδοχές των προτεινόμενων θέσεων είναι χαμηλότερες του κατώτατου νομοθετημένου για την ηλικία του μισθού πλήρους απασχόλησης  ή ημερομισθίου 
-Στη  περίπτωση που είχε απασχοληθεί ως μισθωτός στο παρελθόν :
i. από την εγγραφή του στο Μητρώο έως και τον 6ο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας , όταν οι αποδοχές των προτεινόμενων  θέσεων είναι χαμηλότερες από εκείνες τις τελευταίας θέσης εργασίας του.
ii) Από τον 6ο  έως τον 9ο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας , όταν οι αποδοχές των προτεινόμενων θέσεων είναι χαμηλότερες από το 80%  των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του., 
iii) από τον 9ο  έως τον 12ο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας , όταν οι αποδοχές των προτεινόμενων θέσεων είναι χαμηλότερες από το 70 % των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του.

Τα ως άνω αναφερόμενα κατά περίπτωση χρονικά όρια , πέραν των οποίων ο άνεργος δεν δύναται πλέον να απορρίπτει θέσεις εργασίας ως ακατάλληλες , αίρονται, όταν το ύψος των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας ( περ. i) ή το 80%  αυτού (περ. ii)  ή το 70% αυτού (περ iii)  είναι χαμηλότερο  του κατώτατου νομοθετημένου για την ηλικία του μισθού απασχόλησης ή ημερομισθίου. 

iv. Μετά την παρέλευση της δωδεκάμηνης εγγεγραμμένης ανεργίας και χωρίς χρονικό περιορισμό, όταν οι αποδοχές των προτεινόμενων θέσεων είναι χαμηλότερες του κατώτατου νομοθετημένου για την ηλικία του μισθού πλήρους απασχόλησης ή ημερομισθίου. 

δ. Εάν έχουν παρέλθει 18 μήνες από την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου δράσης και ο άνεργος δεν έχει ανεύρει εργασία σε κατάλληλη θέση είτε μέσω ατομικών ενεργειών είτε μέσω σχετικής υπόδειξης από τον εργασιακό σύμβουλο του Οργανισμού , τότε ο εργασιακός σύμβουλος μπορεί να του υποδείξει θέση εργασίας σε ειδικότητα άλλη από τη συμπεφωνημένη , με προτεραιότητα σε συναφή ειδικότητα , η δε υποχρέωση αποδοχής αυτής από τον άνεργο υπόκειται στον περιορισμό της περ. iv του εδαφίου γ της παρούσας παραγράφου. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ΑΡΘΡΟ 4

Λόγοι επιβολής κύρωσης 
1. Μη ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Σκόπιμη παραπλάνηση της Υπηρεσίας μέσω δήλωσης ψευδών στοιχείων ή αποσιώπησης στοιχείων. 

3. Παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας για τη συνδρομή λόγου διαγραφής από τα μητρώα ανέργων ή αναστολής του χρόνου ανεργίας 

4.  Εκπρόθεσμη ενημέρωση της Υπηρεσίας για τη συνδρομή λόγου διαγραφής από τα μητρώα ανέργων ή αναστολή του χρόνου εργασίας 

5. Μη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών απαιτούμενων για την παραμονή στο Μητρώο , όποτε αυτά ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία και εντός της ορισθείσας στη  σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας  προθεσμίας  

6. Μη επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων ενεργού αναζήτησης εργασίας της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας μετά τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης , όποτε αυτά ζητηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο  και εντός 15 ημερών 

7. Μη ανταπόκριση του ανέργου, όταν καλείται από την αρμόδια υπηρεσία και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση 

8. Άρνηση αποδοχής εξατομικευμένων υπηρεσιών προώθησης σε ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση και σύνταξης Ατομικού Σχεδίου δράσης 

9. Αρνηση αποδοχής της πρότασης για θέση εργασίας , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας

10. Άρνηση αποδοχής της πρότασης για κατάρτιση , πρακτική άσκηση ή συμμετοχή σε συμβουλευτικές υπηρεσίες

11. Άρνηση συνεργασίας και συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων

12. Μη ανταπόκριση σε ενδεχόμενη παραπομπή για ιατρική εξέταση ή σε πρόσκληση υποβολής βεβαίωσης /πιστοποιητικού υγείας , σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητα του ανέργου προς εργασία.


  Άρθρο 5
Κυρώσεις 
Για τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεως του άρθρου 2 με απορρέοντα λόγο επιβολής κύρωσης του άρθρου 4 της παρούσα, διαμορφώνονται ως εξής: 

1.Για τον λόγο επιβολής κύρωσης που αφορά στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας : Αυτοδίκαιη διαγραφή από το μητρώο ανέργων 

2. Για τους λόγους επιβολής κυρώσεων που αφορούν στις παραγράφους 5 και 6 έως 11 του άρθρου 4  της παρούσας : Διαγραφή από το μητρώο ανέργων και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 30 ημερών με ημερομηνία έναρξης της κύρωσης την ημερομηνία που προκύπτει ο λόγος επιβολής της κύρωσης.

3. Για τους λόγους επιβολής κυρώσεων που αφορούν στις παραγράφους 3,5 και 12 του άρθρου 4 της παρούσας : διαγραφή από το μητρώο ανέργων και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 3 μηνών με ημερομηνία έναρξης της κύρωσης , την ημερομηνία που προκύπτει ο λόγος επιβολής της κύρωσης

4.Για τον λόγο επιβολής κυρώσεως  που αφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας:  διαγραφή από το μητρώο ανέργων και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 6 μηνών με ημερομηνία έναρξης της κύρωσης , την ημερομηνία που προκύπτει ο λόγος επιβολής της κύρωσης 

5. Αν ο άνεργος παραβεί για δεύτερη φορά κάποια από τις υποχρεώσεις άρθρο 2 με αποτέλεσμα να προκύπτει εκ νέου λόγος επιβολής κύρωσης του άρθρου 4 της παρούσας , το χρονικό διάστημα στέρησης του δικαιώματος επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων , όπως ορίζεται στις ως άνω παραγράφους 2,3, και 4 διπλασιάζεται.

Άρθρο 6 
Αρμόδιο όργανο επιβολής κυρώσεων 

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 5 της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

Άρθρο 7
Επίλυση διαφορών 

Ενστάσεις κατά των διοικητικών πράξεων του οργάνου του ανωτέρου άρθρου ασκούνται εντός προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και κρίνονται από το ΔΣ του Οργανισμού ή από το όργανο ή τα όργανα που αυτό ορίζει. 

2 σχόλια:

  1. Παρα πολύ ωραία! Όχι το μπαχαλο που ηταν ο οαεδ....φυσικά για να τηρηθούν τα άνωθεν επιβάλλεται κατάλληλοι προϊστάμενοι σε κάθε κπα. Αυτό είναι το σημαντικότερο & αυτό πρέπει να λαβει υπόψη της πολύ σοβαρά η διοικηση!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πιστεύω πως οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι ήπιες. Στο σύνολο των προτάσεων συμφωνώ. Επιτέλους λίγη τάξη στην απέραντη αυλή του Βίκτωρα Ουγκώ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή