Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τ ΟΕΚ στους ανέργους

Δημοσιεύθηκε   στο ΦΕΚ Α205 ο Νόμος 4430 ο οποίος  στο άρθρο 65 αναφέρει για την Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τέως O.E.K. από ανέργους
1.Δανειολήπτης του τέως Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το 
στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση,
επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο
διαμέρισμα, μπορεί με αίτησή του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) να ζητήσει την αναστολή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη
άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, εφόσον κατά 
την ημερομηνία υποβολής της είναι τουλάχιστον από τετραμήνου εγγεγραμμένος
στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος.

2.Ένα μήνα πριν από τη λήξη του παραπάνω δωδεκάμηνου, ο δικαιούχος μπορεί 
με αίτησή του να ζητήσει δωδεκάμηνη παράταση της αναστολής που 
του χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον κατά την 
ημερομηνία υποβολής της είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως
άνεργος τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες ή συνεχίζει να είναι μακροχρόνια
άνεργος.
3.Τυχόν προηγούμενες της αναστολής ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείου του 
δανειολήπτη του τέως Ο.Ε.Κ., που έχει υπαχθεί στην αναστολή των 
προηγουμένων παραγράφων, θεωρούνται ως μέρος του άληκτου κεφαλαίου
του δανείου του, χωρίς προσαύξηση για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
4.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται
οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου